YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, İRTİBAT BÜROSU KURULUŞU

İRTIBAT BÜROSU KURULUŞ IZNI:

Yabancı uyuklu şirketlerin, Türkiye’de İrtibat Bürosu kurabilmek için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğün’nden izin almaları gerekir.

İRTİBAT BÜROSU HARCAMALARI:

Türkiye’de açılacak irtibat bürosunun tüm masrafları yurt dışından getirilecek dövizlerle karşılanır.

İRTİBAT BÜROSU FAALİYETİ:

İrtibat büroları hiçbir ticari faaliyet yapamaz. Verilen izin konusu dışında faaliyette bulunamazlar. Ayrıca bu bürolar, kapanış ve tasfiye haricinde, kar ve benzeri transfer talebinde bulunamazlar.

İZIN VERME KOŞULU:

Bakanlık, yabancı ülkede yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini;

 1. Şirketin faaliyet konusu,
 2. Sermayesi,
 3. İstihdam edilecek personel sayısı

Gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir.

Kurumdan izin Alınması:
Yabancı şirket evrakları ve istenen bilgilerle başvuru dosyası hazırlanır. Yabancı Sermaye genel müdürlüğüne başvuru yapılır. Kurum mesdinde takip edilerek sonuçlandırılır

Kuruluş İzin Vizesi ( Bildirim) :
Büro merkezinde yapılan kayıt işlemlerinden sonra irtibat bürosunun Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nde vize edilmesini sağlar.

4M’in fiziki hizmetleri sona erer. Danışmanlık hizmetler devam eder.

İrtibat bürosunun yıllık harcama giderleri:
İrtibat bürosunun işletme giderleri, Yabancı firmadan her yıl şubenin banka hesabına havale ile gönderilmelidir. Paranın gönderme sebebi gönderildiği Banka dekontlarında yazılmış olmaldır. Bunlar resmi kurum tarafından talep edildiğinde ibraz edilecektir.

Anlaşılmayan konular için bizi aramaktan çekinmeyiniz.

4M Danışmanlık, 1991 yılından bugüne 33 yıllık tecrübesi ile 25.000 den fazla müşterisine hizmet vermiş, sektörün öncüsü kurumsal bir danışmanlık firmasıdır.

FINANSAL ALANLARDA ÇALIŞACAK IRTIBAT BÜROLARI:

Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir.
Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerde yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir.

Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

İRTIBAT BÜROLARININ FAALIYET SÜRECINDE AŞAĞIDAKI ESASLAR GEÇERLİDİR.

 1. İrtibat bürosu süre uzatımı: İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce başvuru yapmalıdırlar.
 2. İrtibat bürosu süre uzatımı kriterleri: : Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini;
 3. İrtibat bürosunun geçmiş yıl faaliyetleri,
 4. Yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri,
 5. Mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısını

değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir.

 1. Denetim. İrtibat bürolarının faaliyetleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir.
  Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir.
  Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir.

Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir.

Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.

NOT: Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

 1. Kuruluş belgelerinin teslimi:

Vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler.

 1. Bildirimler:

Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.

 1. Faaliyet Belgesi:

İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri için bilgi Formu’nu, eklerini Genel Müdürlüğe gönderirler.
Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

 1. İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona ermesi:

Kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir.
Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.”

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de İrtibat büroları faaliyet alanları
Temsil ve ağırlama (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)
Tedarikçilerin kontrolü: Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)
Teknik destek (Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)
Haberleşme ve bilgi aktarımı (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)
Bölgesel yönetim merkezi (Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.