TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU

TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMANIN YOLLARI

 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması
 • İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması
 • Yatırım Yolu İle İstisnai Türk Vatandaşlığı kazanılması
 • Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması
 • Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması
 • Sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması
 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması
 • K.T.C. Vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanması
 • Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması
 • Göçmen olarak Türk vatandaşlığının kazanılması
 • İkamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması ;
 • İkamet şartına bağlı olarak yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması;

 

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.

Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

Türk vatandaşı ile evlilik gerçekleştiren ve 3 yılını tamamlayan yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına başvuru hakları bulunmaktadır. Başvurunun yapılacağı kurum ise yabancının Türkiye’de ikamet izni sahibi olmasına veya yurt dışında yaşamasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

**3 yıllık evlilik süresini tamamlamış ve Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancıların vatandaşlık başvuruları Türk vatandaşı eşin yaşadığı ilde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne,

**3 Yıllık evlilik süresini tamamlamış ve Türkiye’de ikamet izni bulunmayan (yurt dışında yaşayan)  yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına başvuruları ise ülkelerindeki Türk Temsilciliğine (Konsolosluğuna) yapılmaktadır.

Başvuruların değerlendirilme sürecinde evrakların geçerliliği ve evliliğin vatandaşlık başvurusu için yapılmadığı ( sahte evlilik olmadığı) tespit edilmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar;

Başvuruların sonuçlanması, kurumlar arası yazışmaya bağlı olarak 2 yıla kadar sürmektedir.  Türkiye’den yapılan başvurularda; başvuru sahibinin ikamet izni geçerlilik tarihi, vatandaşlık başvurusu sonuçlanmadan sona erecek ise yabancı uyruklu kişinin ikamet izin süresini uzatması zorunludur.

Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancılar mili güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan diğer şartlara bakılmaksızın Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
YATIRIM YOLU İLE İSTİSNAİ TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

Türk Vatandaşlığın istisnai olarak kazanımında asgari şartlar ve yapılan son değişiklikler;

19.09.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanıma kolaylıklar getirilmiştir.

Normal şartlarda Türkiye’ye gelerek vize veya vize muafiyet süresinde daha uzun kalmak isteyen yabancıların, ikamet izni veya çalışma izni alması gerekmekte olup, Türk vatandaşlığı talebinde bulunacak yabancıların ise 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanunu ile belirlenen sürelerde Türkiye’de kalması ve bakanlık tarafından belirlenen asgari şartları sağlaması gereklidir.

12.12.2016 tarih ve 9601 sayılı karar ile, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılma şartlarına bazı maddeler eklenmiştir.  Bu kapsamda belirli tutar ve şartlar altında sabit sermaye yatırımı yapanlar, taşınmaz satın alanlar, istihdam oluşturanlar, Türk bankalarında mevduat tutanlar, Devlet borçlanma araçlarını satın alan yabancılar istisnai olarak Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

İlgili karar tarihi sonrasında birçok Türk vatandaşlığı başvurusu işleme alınmış ve sonuçlandırılmıştır, fakat başvuru için gerekli asgari tutar veya miktarı yüksek bulan yabancılar ise işlem gerçekleştirememiştir.

Bu kapsamda talepler dikkate alınarak değerlendirilmiş ve Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar 19.09.2018 tarih ve 106 sayılı karar ile resmi gazetede yayınlanmıştır.

Karar ile yatırım tutarlarında ve bazı şartlarda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır;

En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirilme şartı, 500.000 Anerikan Dolarına indirilmiştir. (ilgili yatırımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir.)

En az 1.000.000 Amerikan doları tutarında taşınmaz tutarı 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz/Türk Lirası’na düşürülmüştür. (Taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmelidir.)

En az 100 kişilik istihdam oluşturma şartı 50 kişiye düşürülmüştür. (Oluşturulan istihdamın gerçekleştirildiği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmelidir.)

En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarı mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda tutma şartı 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz/Türk Lirası’na düşürülmüştür. ( Mevduatı 3 (üç) yıl ilgili banka tutmak ve bu durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmesi gerekmektedir.

En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alma tutarı 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz/Türk Lirası’na düşürülmüştür. ( 3 (üç) yıl boyunca satış yapmadan tutma işleminin Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir.)

Yukarıdaki maddelere ek olarak en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 (üç) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancıların, Türk Vatandaşlığı başvurusunda istisnai olarak bulunabileceği belirlenmiştir.

DOĞUMLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.
DOĞUM YERİ ESASINA GÖRE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türkiye’de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.Türkiye’de bulunmuş çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir.
SONRADAN TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya  Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

 

EVLAT EDİNİLME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan yabancı kişi; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığını kazanabilir.
K.K.T.C. VATANDAŞLARININ TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI

Doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiler, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile kazanırlar.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türk vatandaşlığının kazanılması eşine tesir etmez, çocukları hakkında 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 inci maddesi hükümleri uygulanır.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olan yabancılar hakkında, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesindeki hükümler uygulanır.
SEÇME HAKKI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana veya babalarına bağlı olarak vatandaşlığımızı kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığının tespitine ilişkin Bakanlığın karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
GÖÇMEN OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.
İKAMET ŞARTI ARANMAKSIZIN YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI
Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla,

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden,
 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklardan ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmayan,
 • Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş,

kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca:

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.
 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca:

Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve e bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler başvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığına alınabilirler.

İKAMET ŞARTINA BAĞLI OLARAK YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5901 sayılı Kanuna göre Türk vatandaşlığı kaybettirilenler ile seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca:

29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

 

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.