Yatırım Teşvik Belgesi

1Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?
Yatırım teşvik belgesi, üretimde yüksek katma değer yaratmak, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen belgedir.
2Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?
 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
3Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri Nelerdir?
Genel destekli belgeler İçin;
 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel destekli belgeler İçin;
 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
4Yatırım Teşvik Belgesi almak için nereye müracaat edebilirim?
Yatırım Teşvik belgesi, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan ve Tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak; Yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (yerel birimler) başvuru yapılabilir.
5Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırımım için devletten para alabilir miyim?
Yatırım Teşvik Belgesi nakit destek sağlayan bir belge değildir. Belge kapsamında devlet vergi alacaklarından belirli oranlarda indirim uygulayarak yatırımın en az maliyetle gerçekleşmesine imkan tanımaktadır.
6Yatırım Teşvik Belgesi alınması için ne kadar yatırım harcaması gereklidir?
Genel destekli yatırım Teşviklerinden faydalanmak için;
 1. ve 2. Bölgelerde asgari 1 Milyon TL lik; 3.4.5. ve 6. Bölgelerde asgari 500 bin TL lik yatırım harcaması öngörülmesi halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmektedir.
Bölgesel Teşvik Desteklerinden faydalanmak için; Sektöre ve illere göre farklılık gösterdiği için 4M Danışmanlık uzmanlarından bilgi alınız.
7Hangi yatırımlar Stratejik Yatırımdır?
Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi olan yatırımlardır. Stratejik yatırımlar, yasada belirlenen Kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir.
8Stratejik Yatırım Kriterler nelerdir?
Aşağıdaki Kriterlerin tamamını birlikte sağlayan şirketlerin yatırımları stratejik yatırım kapsamında desteklenmektedir. İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik olarak;
 1. Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
 2. Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesi aynı ürünün ithalatından az olan,
 3. Yatırımla sağlanan asgari katma değeri %40 olan (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu Kriter aranmaz),
 4. Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan ürünlerde bu şart aranmayacaktır) imalat sanayi yatırımları stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir.
9Asgari sabit yatırım tutarı: Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan harcama tutarının, asgari sabit yatırım tutarı altında kalması halinde yapılacak işlem nedir?
Teşvik Belgesi kapsamında yapılan harcama tutarı, asgari sabit yatırım tutarından daha az olması halinde, yatırımcının teşvik belgesi iptal edilebilir. Yatırımcının yararlandığı destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.
10Teşvik belgesinin süresi ne kadardır?
Teşvik belgesinin süresi yatırım konusuna göre değişiklik gösterir. Ortalama 3 yıldır. Verilen süre içerisinde yatırım tamamlanamaz ise bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadar ek süre alınır.
11Yatırım Teşvik belgeli projemiz için farklı kamu kuruluşundan destek alabilir miyiz? Farklı kurumdan destek almışsak, Yatırım Teşvik Belgesi de alabilir miyiz?
Aynı yatırım konusu için diğer kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınması halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmez. Düzenlenmişse iptal edilir.
12Vergi borcumun olması yatırım teşvik belgesi almak için engel teşkil eder mi?
Vergi borcu, Yatırım Teşvik belgesi alımı için engel teşkil etmez. Ancak yatırımcının Türkiye genelinde yapılan sorgulamada SGK borcunun bulunması Teşvik Belgesi verilmesini engeller. SGK borcunun taksitlendirmesi ve taksitlerin düzenli ödeniyor olması halinde sorun olmaz.
13Sabit yatırım tutarı hangi harcamalardan oluşur?
Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) yatırım harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.
14Mevcut tesisim için teşviklerden faydalanabilir miyim?
Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz.  Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.
15Yatırım Teşvik belgesi kapsamında taşıt araçları alınabilir mi?
Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup Apron veya limanda kullanılan araçlar ile madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç olmak üzere karayolu nakil vasıtaları ve binek araçları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınamaz.
16Sadece Bina inşaat yapımı ve/veya satışı için yatırım teşvik belgesi alabilir miyim?
Sadece yatırım tesisinin inşa edilmesi (müteahhitlik hizmetleri), Yatırım Teşvik Belgesi alımı için yeterli değildir. Yatırım konusu ile üretim veya hizmetin gerçekleşiyor olması gerekmektedir.
17Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında almayı düşündüğümüz makine ve teçhizatları finansal kiralama yolu ile alabilir miyiz?
Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile alımı mümkündür. Ancak, finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat toplam tutarının, her bir finansal kiralama şirketi için asgarî iki yüz bin Türk Lirası olması gerekir.
18Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat alınabilir mi?
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat alınamaz. İthalat Rejimi yasa ve tebliğlerine göre ithali mümkün olan kullanılmış ithal makine ve teçhizatlar (karayolu nakil vasıtaları hariç)  teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.
19Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından kullanılmış komple tesis ithal edebilir miyiz?
Sektörel kısıtlamalar hariç olmak üzere Ekonomi Bakanlığınca proje bazında değerlendirilerek kullanılmış komple tesisin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithali uygun görebilir.
20Teşvik belgesi aldıktan sonra yatırıma başlamış sayılabilmemiz için ne yapmalıyız?
Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, belge başvuru tarihinden başlayarak, belgede yazılı sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (elli milyon lira ise %10’u en az beş milyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekmektedir.
21Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği ne zaman başlar?
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından faydalanabilmek için belgenin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekmektedir. Destek, tamamlama vizesinin Ekonomi Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.
22Aynı ildeki iki ayrı tesisimiz için yapmayı planladığımız yatırımlarımız için tek bir Yatırım Teşvik Belgesi alabilir miyiz?
YTB kapsamı iki ayrı yatırımın altyapı bütünlüğünü sağlanacak şekilde projelendirilmesi halinde mümkündür. Ancak, aynı organize sanayi bölgesinde aynı yatırımcıya ait iki ayrı tesiste yapılacak yatırımlar için tek bir Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmektedir.
23Yatırım kurum tarafından tamamlama vizesi onaylandıktan sonra yatırımı başka bölgelere taşıyabilir miyiz?
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla, diğer bölgelere taşınılabilir. Bu durumda, bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, Aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, Taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.

Çalışma İzni

1Mavi kartı olan ve sonradan Türk Vatandaşlığından çıkanlar Türkiye’de nasıl çalışabilir?
Mavi kart sahibi kişiler yabancı personel çalışma izninden muaf oldukları için Bakanlığa başvuru yapmadan çalışabilirler. İzin başvuruları Bakanlık tarafından kabul edilmemektedir.
2Yabancı Personel Çalışma izni ne kadar sürede onaylanmaktadır?
Çalışma Bakanlığı’na doğru ve eksiksiz dosya ile yabancı personel çalışma izni başvuru yapılması halinde 15-45 gün içinde izin talepleri onaylanmaktadır.
3Evde hizmetçi-yardımcı olarak çalışacak bir yabancıya yabancı personel çalışma izni alınabilir mi?
Ev hizmetleri kapsamında çocuk, hasta ve yaşlı (65+) bakımı dışında hizmetçi-yardımcı olarak yabancı personel çalışma izni alınamaz. Ancak yasal değişiklik yapılmadan önce alınan yabancı personel çalışma izinleri için süre uzatımı yapılmaktadır.
4Yabancı şirket ortaklarına yabancı personel çalışma izni alınması zorunlu mudur?
Şirket ortağı ve müdürü olan veya olmayan ancak şirkette çalışacak her yabancı personel çalışma izni alınması zorundadır.
5Yabancı Personel Çalışma izni iptali için nasıl bir işlem yapılmaktadır.
Yabancı Personelin sigortadan çıkışının yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Çalışma Bakanlığına yabancı personel çalışma izni iptal bildirimi yapılması gerekmektedir. İşveren Online sistem üzerinden yabancı personel çalışma izninin iptalini yapmakla yükümlüdür.
6Yabancı Personel Çalışma İznini şirketler mi, yabancı şahıslar mı alır? İzin alıp daha sonra iş arayabilir mi?
Türkiye’de yabancı uyruklu şahıslar işveren olmaksızın kendileri Yabancı Personel çalışma izni başvurusu yapamazlar. Yabancı personel çalışma izinleri işveren tarafından yapılmak zorundadır.
7Yabancı Personel Çalışma izni alınan yabancının işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde ne yapılmalıdır?
Yabancı personelin işe başlamaması, başladıktan sonra işten ayrılması halinde, işveren Yabancı Personel çalışma izni İptal bilgilerini içeren dilekçeyi PDF. Formatında internetten yükleyerek iptal ettirmekle yükümlüdür. Ayrıca kağıt ortamında Bakanlığa gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. İptal edilmemesi halinde iptal edildiği güne kadar, yabancının SGK ve vergi ödemelerini devlete ödemekle yükümlüdür.
8Türkiye’de okuyan üniversite öğrencisinin okuduğu bölümle ilgili zorunlu stajı varsa, yabancı personel çalışma izni alması gerekli mi?
Üniversite eğitimi yapanların zorunlu stajları için Üniversite veya Fakülteden alınacak resmi yazıyı yanlarında bulundurmak kaydıyla yabancı personel çalışma izni almasına gerek yoktur.
9Yabancı şirket ortakları, Türkiye’de ikamet edecekler ve sadece imza yetkilerini kullanacaklarsa yine de Yabancı personel çalışma izni almaları gerekir mi?
Türkiye’de ikamet eden veya edecek şirket ortakları, yönetim kurulu üyesi yabancılar için yabancı personel çalışma izni alınması zorunludur.
10Bir yabancıyı part-time (kısmi süreli) çalıştırmak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?
Yabancı Personel Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığa beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin tam olarak ödenmesi kaydı ile yabancıları Part-time (kısmi süreli) olarak çalıştırabilirler
11Yabancı Personel Çalışma izni olan yabancının, işyeri unvanının veya adresinin değişmesi halinde Yabancı Personel çalışma izni iptal edilir mi?
İşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde, resmi makamlardan (Ticaret odası gibi) alınmış belgelerle kanıtlanması koşuluyla yabancı personel çalışma izni üzerinde Bakanlıkça gerekli değişiklik yapılabilmektedir.
12Suriye uyruklu yabancılar için yabancı personel çalışma izin başvurusu yapılabiliyor mu?
Türkiye’ye gelmiş en az altı ay süreli ve süresi geçerli ikamet izni almışsa, anlaşabildiği bir işveren yanında çalışmak üzere işvereni tarafından yabancı personel çalışma izin başvurusu yapılabilir. Yabancının personel çalışma izni sona ermemiş ikamet izni bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenler, izin alma Kriterlerinden muaf olarak yabancı personel Çalışma izin başvurusu yapabilirler. Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya Tanıtım Kartı sahibi Suriyeli vatandaşlar ile diğer yabancı personel yabancı personel çalışma izin başvuruları “geçici koruma sağlanan yabancı personel çalışma izinlerine dair yönetmelik ve uluslararası koruma başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin çalışmasına dair yönetmelik” şartlarına göre yapılmaktadır. Bilgi almadan karar vermeyiniz.
13Yabancı personel Çalışma izni için ilk müracaatımızı süresiz yapabilir miyiz?
Yabancı personel çalışma izni ilk başvurularında 1(bir) yıllık yabancı personel çalışma izni onaylanır. Süresiz Yabancı Personel Çalışma İzni alabilmek için Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “sekiz yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara; İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınarak Süresiz Yabancı Personel Çalışma İzni verilebilmektedir.

İkamet İzni

1İkamet izni uzatma başvuruları ne zaman yapılmalı?
İkamet izni süresi dolmadan önceki altmış gün içinde ve her koşulda ikamet izin süresi dolmadan önce yapılmalıdır.
2Giriş yasağı süresi kaç yıldır?
Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından en fazla on yıla kadar artırılabilir.
3İkamet izni müracaat belgesi nedir?
İlk defa veya süre uzatma amaçlı yapılan ve idarece kabul edilen ikamet izni başvurularının müracaat ettiğine dair verilen, harca tabi olmayan belgedir.
4Adres kayıt sistemine kaydolma yükümlülüğü kimler için geçerlidir ve kayıt nasıl yaptırılır?
Yurt dışından başvuru yaparak çalışma izni alan yabancılar, ülkeye giriş tarihinden itibaren, Ülke içinden ikamet veya çalışma izni alan yabancılar ise bu izinlerin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, En geç yirmi iş günü içinde Nüfus Müdürlüğüne başvurarak adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.
5İkamet edilen İl’den, farklı bir İl’e taşınılması halinde, yabancı neler yapmalıdır?
İkamet izni alan yabancılar, farklı bir İl’e taşınmaları halinde, en geç 20 iş günü içinde başvuru yaparak yeni ikamet izni almaları gerekmektedir.
6Kesintisiz ikamet süresi nasıl hesaplanır?
Zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, Bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz. Kesintisiz ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.
7180 günde 90 gün yasal kalma süresini tamamlamış yabancılar, yurt dışında kalması gereken süreyi beklemeden ikamet izni almak şartıyla Türkiye’ye tekrar giriş yapabilir mi?
Türkiye’ye girişine mani başka bir husus yoksa giriş tarihinden itibaren ikamet izni almak üzere on gün (10) içinde yaşadıkları ildeki Yabancılar Şube Müdürlüklerine başvurmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri kaydıyla girişlerine izin verilmektedir. Kendisine verilen matbu formda belirtilen hususları kabul eden yabancıların genel hükümler çerçevesinde giriş işlemlerine başlanmaktadır.
8İkamet izni sahibi yabancıların, pasaportunda yazılı olan isim soy isim bilgilerinin değişikliği, medeni hal, adres değişiklikleri için resmi makamlara herhangi bir bildirim yapılmalıdır?
Ev adresi, medeni hal değişikliği, pasaportta isim veya soyisim değişikliği yapan yabancılar, yirmi iş günü içinde Göç idaresine bildirimde bulunulmakla yükümlüdürler.

Turizm Belgeleri

1Turizm Belgesinin maliyeti ne kadardır?
Maliyet, tesis türüne göre değişiklik göstermektedir.
2Belge harç tutarları ne kadardır?
Harç bilgileri tesis türüne göre değişiklik göstermektedir. Yazılı olarak bildirilir.
3Belge ne kadar sürede alınabilir?
Yasaya uygun dosya hazırlanmış olmak kaydıyla yatırım belgesi için 4-5 hafta, İşletme için 10-12 hafta ortalama süre alabilmektedir.
4Turizm Belgesi alınca içki satışı yapılabilir mi?
Turizm İşletme belgeli tesislerde içki satışı yapılabilir.
5Cafe İşletmesi için Turizm Belgesi alınabilir mi?
Cafe türü tesisler için turizm belgesi verilmemektedir.
6Arazi tahsisi için ne yapılması gerekir?
Arazi tahsisi için ilgili valiliklerle görüşülmesi gerekmektedir.
7Hazine arazisi nasıl kiralanabilir?
Hazine arazisi kiralanması için, ilgili valiliklerle ve ilgili Milli Emlak müdürlükleriyle görüşülmelidir.
8Yerinde Etüt Proje hizmeti veriyor musunuz?
Yerinde Etüt Proje hizmetimiz yoktur.
9Turizm Belgesi almak zorunlu mu, Belediye ruhsatı ile tesis işletilebilir mi?
İşletmedeki bir tesise Turizm Belgesi almak zorunlu değildir. Belediyeden alınacak işyeri açma ruhsatı ile yıldız lanse etmeden işletilebilir. Yıldız taşıyabilmek ve tesis türünü tescil edebilmek için turizm belgesi gereklidir. Tesis Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleşmişse, Turizm İşletme belgesi alınması zorunludur.
10Turizm İşletme Belgesi ne zaman alınabilir?
Tesis işletmeye açıldıktan ve iş yeri açma ruhsatı alındıktan sonra turizm belgesi için talepte bulunulabilir.
11Belge alındıktan sonra sınıflandırma yapılabilir mi?
Talep edilen tür ve yıldızın birim adedi olarak kriterler için yetersiz kalındığı durumlarda, denetim sonrasında yeterli görünen bir alt yıldız verilerek, puanlama sistemine göre sınıflandırma talep edilebilir.
12Turizm yatırımlarında ne kadar nakit destek alınabilir?
Turizm Belgeleri için verilen nakit destek yoktur.

UBB

1KİMLER TİTUBB SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMALIDIR?
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların üreticisi; Firma ve tıbbi cihazla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Kuruma bildirmek zorundadır.
2YABANCI MENŞELİ ÜRETİCİ FİRMALAR TİTUBB SİSTEMİNE NASIL KAYIT YAPTIRMALIDIRLAR?
Tıbbi cihazın üreticisi ülke sınırları dışında ise; Yasal temsilcisi, ithalatçısı, firma ve tıbbi cihaz ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Kuruma bildirmek zorundadır.
3KİMLERİN TİTUBB SİSTEMİNE KAYDI ŞAHISLAR TARAFINDAN YAPILAMAZ?
İşitme cihazı uygulama merkezleri, eczaneler, ortez Protez uygulama merkezleri ve optisyenlik müesseseleri bağlı oldukları İl Sağlık Müdürlükleri’nden ruhsat aldıktan sonra TİTUBB sistemi bu kayıtları ÇKYS’den otomatik olarak çeker.
4KİMLER TİTUBB SİSTEMİNE ÜRÜN KAYDI YAPMALIDIR?
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği; Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin tanımlar maddesinde yer alan cihazları, (aksesuar, ısmarlama üretilen cihaz, in vitro tıbbi tanı cihazı, tıbbi cihaz, aktif tıbbi cihaz, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz, kişisel test cihazı) Üreten yerli üreticiler ve ithal eden ithalatçı firmalar ürün kaydı yapmak zorundadır.
5HANGİ ÜRÜNLERİN TİTUBB SİSTEMİNE KAYDI YAPILMALIDIR?
Tıbbi cihaz direktifleri kapsamına giren ve ülkemizde sınırları içerisinde piyasaya arz edilen tüm ürünlerin TİTUBB sistemine kaydı yapılması zorunludur.
6TİTUBB SİSTEMİNDE BAYİ KAYDI NASIL YAPILMALIDIR?
Bayiler de TİTUBB sistemine firma kaydı yaptırmak zorundadır. Bayilik kapsamında olan ürünler, ithalatçı/üretici firmalardan TİTUBB sisteminden on-line bayilik talep edilmelidir.
7TIBBİ CİHAZLARI İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞI YAPILABİLİR Mİ?
Ek-3’te yer alan cihazlar dışında kalan cihazların gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla veya kapıdan yada internet üzerinden satışı yapılamaz.
8SERBEST SATIŞ SERTİFİKASI NEDİR?
Yurt içinde üretilerek ihracatı yapılacak tıbbi cihazlar ile yurt dışından ithal edilen ancak bir başka ülkeye ihraç edilecek tıbbi cihazlar için; İthalat yapılacak ülke tarafından bu cihazların ülkemiz kurallarına uygunluğunu gösteren serbest satış sertifikası istenildiği takdirde, bu belge, söz konusu cihazların TİTUBB kayıtlarının tamamlanmasından sonra yapılacak başvuruya dayanarak kurum tarafından düzenlenir.
9SUT KODU NEDİR?
Sağlık Uygulama Tebliği’nin kısaltılmışıdır. SUT kodları, Sağlık Uygulama Tebliği’yle birlikte yayınlanan ekli listelerde ürüne veya işleme göre tanımlanan kodlardır.

Yurt Dışına Yönelik Destekler

1İHRACAT YAPIYORUZ, NE DESTEĞİ ALIRIZ?
Ekonomi Bakanlığı destekleri ihracatı artırma amaçlıdır. Marka tescil desteği, fuar desteği, Pazar gezileri desteği, pazara giriş belgeleri desteği, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, rapor ve danışmanlık desteği, Yurtdışında biriminiz varsa kira desteği alabilirsiniz. Kira ve tanıtım desteklerinin karşılığı ihracat yapılması şartı vardır. Detaylı bilgi için 4M uzmanlarını arayınız.
2DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Türkiye’de yerleşik ticari, Sınai Ticari firmalarla Türkiye’de yerleşik film, eğitim, bilişim, sağlık ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren firmalar desteğe uygun faaliyette bulunmaları halinde doğru evrak ve zamanında başvuru yapmak şartı ile faydalanabilirler.
3DESTEĞİN AMACI NEDİR?
Şirketlerin, kuruluşların yurt dışı ihracat pazarlarına girişlerini ve bu pazarlarda kalıcı olmalarını sağlamak, ürün/hizmet pazarlama stratejilerine bireysel bazda destek vermek ve küresel dünya pazarlarına entegrasyonunu gerçekleştirmek.
4İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER NELERDİR?
Kira, Tanıtım ve Marka tescil desteği, fuar katılımı, pazar gezileri, e-ticaret sitelerine üyelik, rapor ve danışmanlık desteği, pazara giriş belgeleri vb. gibi desteklerdir.
5DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜ DESTEKLERİ NELERDİR?
Marka tescil, patent, tanıtım, birim kira, fuar katılımı, rapor ve danışmanlık, belgelendirme, komisyon, acente giderleri, hasta yol desteği, mobil uygulama/bilgisayar oyunu desteği, dublaj, tercüme, tasarımcı desteği vb. gibi desteklerdir.
6TURQUALITY’NİN DESTEKLENMESİ NEDİR?
Türkiye’de üretilen ürün ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yurt dışında tanıtımı, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması, Firmaların yurt içinde ve yurt dışında markalaşması, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar, Türk Malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecek her türlü harcamaların karşılanmasıyla ilgili destek programıdır.
7TURQUALITY DESTEKLERİNDEN KİMLER FAYDALANILIR?
Turquality bir sistemdir ve desteklerden faydalanabilmek için yararlanıcının sisteme kabul edilmiş olması gerekmektedir. İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Üretici Dernekleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ), Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar sisteme kabul edilmeleri halinde doğru ve zamanında başvuru şartı ile desteklerden faydalanabilirler.
8HANGİ ÜLKELERE DESTEK DAHA FAZLADIR?
Ekonomi Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu Hedef ve Öncelikli ülkeler listesindeki ülkelere yönelik yapılan kira ve tanıtım harcamaları için ilave 10 puan destek verilmektedir. Fuar katılımlarında ilave destek puanı 20’ye çıkabilmektedir. Diğer harcamalarda ilave destek söz konusu değildir.
9DESTEĞİ NE ZAMAN ALIRIZ?
Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri veya Bölge Müdürlüklerince uygunluğunu onayladıkları destek başvurularının hak edişlerinin ödenmesi için Merkez Bankasına bildirimde bulunurlar. Merkez Bankası destek ödemelerini, Hazinenin ödeme yapmasına bağlı olarak şirketin banka hesaplarına yatırır.
10TÜRKİYE’DEKİ ŞAHIS ŞİRKETİMİZ İÇİN DESTEK ALABİLİR MİYİZ?
Şahıs işletmeleri desteklenmez. Bir kişi ile bile olsa LTD veya Anonim şirket kurulması zorunludur.
11YURT DIŞINDA BİR FİRMA İLE ORTAKLIK KURACAĞIZ DESTEK ALMAK İÇİN ORTAKLIK ORANIMIZ NE OLMALI?
Türkiye’deki şirket veya şirket ortaklarının yabancı ülkedeki şirketin sermayesinin en az %51’i veya daha fazlası oranında ortak olması gerekir. Kira destekleri hesaplaması yabancı ülkedeki şirketin ortaklı oranına göre yapılır. Örnek: destek oranı %50, ortaklık oranı 10 ise alınacak destek 10 oranında olacaktır.
12YURT DIŞINA BİRİM AÇTIĞIMIZDA ÇALIŞAN PERSONEL İÇİN DESTEK ALABİLİR MİYİZ?
Şirketin yurt dışındaki biriminde çalışanlar için destek ödemesi yapılmaz.
13YURT DIŞINA TÜRKÇE YAYIN YAPAN KANALLARA REKLAM VERECEĞİZ DESTEKLENİR Mİ?
Türkçe yayın yapılması halinde reklam giderleri desteklenmemektedir.
14KİRA VE TANITIM DESTEĞİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Satışı yapılacak ürünlerin mutlaka Türk ürünü olması gerekir. Yabancı markalı ürünler için yapılan harcamalar desteklenmez.
15YURTDIŞINDA DÜZENLENEN HER EVRAK İÇİN ATAŞE ONAYI YAPTIRMALI MIYIZ?
Kira, tanıtım ve marka tescil işlemleri için yurt dışından temin ettikleri tüm belgeleri harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması gerekmektedir. Ayrıca, döviz kazandırıcı hizmet ticareti sektörüne yönelik bazı destek konuları için Ataşe onayın zorunludur.
16DESTEKLERDEN NE KADAR SÜRE İLE YARARLANABİLİRİZ?
Şirketler Kira, Tanıtım ve Marka tescil desteklerinden dört yıl süre ile yararlanılabilir. Döviz kazandırıcı hizmet sektörü desteklerinden bazıları da dört yıl ile sınırlandırılmıştır. Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması programındaki desteklerden dört yıl süre ile, TURQUALITY® desteklerinden beş yıl süre ile yararlanabilirsiniz. Ancak, faaliyetlerinizin uygun bulunması halinde 2. Beş yıl için başvuru yapma hakkınız vardır. Markalaşma programında ise dört yıllık süre içinde TURQUALITY® için başvuruda bulunabilir. Kabul edilmeniz halinde 2. Beş yıl için tekrar başvuru yapabilirsiniz. Başvurularınızın onaylanması halinde toplamda (4+1+5 veya 5+5) 10 yıl desteklerden faydalanmanız mümkündür. Diğer destekler için süre sınırlaması yoktur.
17DESTEK ALMAYA BAŞLADIKTAN SONRA MEN EDİLMEMİZ MÜMKÜN MÜDÜR?
Yurtdışında gerçekleşen faaliyetleri denetlemek ve onaylamak Ataşeliklerin sorumluluğundadır. Yurtiçi faaliyetleri denetlemek ve onaylamak ise başvuru yapılan kurumun (Ekonomi Bakanlığı/ İhracatçı Birlikleri ya da Bölge Müdürlükleri) sorumluluğundadır. Yapılan incelemeler sonunda desteğe aykırı faaliyette bulunduğunuzun tespit edilmesi halinde destek başvurularınız reddedilir.
18YANILTICI BİLGİ/BELGE SUNULMASI HALİNDE NE OLUR?
Desteklerden süresiz men edilebilirsiniz. Yanıltıcı bilgi/belge sunulan başvuru dosyası için destek almış olsanız dahi, yasal faizi ile birlikte firmanızdan geri alınır.
19SİTEMİZİ ZİYARET ETTİĞİNİZ VE SORULARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Tanıdığınız tüm sanayicilerin yatırım teşvik Belgesi ile yararlanabileceği destek çeşitlerini, destek tutarlarını kendiniz hesaplayabilirsiniz. http://www.4m.com.tr/yatirim-tesvik-bilgilendirme-formu/ Doğruları baştan bilmeniz, doğru ve zamanında yatırım için firmanıza fırsatlar yaratır. Sizi ve tüm yatırım adaylarını bildirmek, doğru karar vererek yatırımlarını yapılmasına katkıda bulunmak 4M uzmanlarının asli görevleridir. Hesaplayınız doğru karar veriniz. Anlaşılmadı ise 0312 550 5050 numaradan Teşvik uzmanlarından bilgi almayı ihmal etmeyiniz.

İthalat İzinleri

1SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN SÜRESİ 2 YILDIR. SERVİS SÖZLEŞMELERİNİ NEDEN HER YIL YENİLEMEK ZORUNDAYIZ?
Servis sözleşmeleri servislerin TSE belgeleri kullanılarak yapılmaktadır. TSE belgelerinin süreleri 1(BİR) yıldır. Vizesi yapılmayan TSE belgesi sistemden otomatik olarak düştüğü için, satış sonrası belgenizin süresi de düşmüş olur. Bu sebeple vize işlemlerinin her yıl yapılması gerekmektedir.
2GARANTİ BELGESİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI? NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR?
Garanti belgesinin Bakanlıktan onay işlemi kalkmıştır. Garanti belgesi gerektiren ürünler için satıcı firmalar kendi garanti belgesini yasaya uygun olarak düzenleyerek müşterilerine sunmakla yükümlüdürler.
3SATIŞ SONRASI BELGESİ OLMADAN İTHALAT YAPABİLİR MİYİM?
Gümrükleme aşamasında firmanızdan satış sonrası hizmet belgesi talep edilmez. Satıcı firma ürünlerin piyasaya sürmeden önce satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almakla yükümlüdür. Aksi halde para cezası uygulanır.
4FATURA GARANTİ BELGESİ YERİNE GEÇER Mİ?
Fatura garanti belgesi yerine geçmez. Satıcı firmalar, müşterilerine garanti şartlarını kapsayan kaşeli imzalı matbu bir garanti belgesi vermekle yükümlüdür.
5KULLANMA KILAVUZLARINI, ÜRETİCİ FİRMANIN ORİJİNAL KILAVUZLARINI TERCÜME ETTİREREK KULLANABİLİR MİYİM?
Üretici firmanın orijinal kullanma kılavuzunu, kılavuzda bulunması gereken ana başlıkları ekleyerek müşterinize verebilirsiniz.
6HER BİR AYRI ÜRÜN İTHALATINDA YENİ BİR SATIŞ SONRASI BELGESİ ALMAM GEREKLİ MİDİR?
Benzer özellikli ürünlerin ithalatında aynı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlidir. Sadece ürünlere ayrı ayrı garanti belgesi düzenlenmesi zorunludur. Küçük ev aletlerinin tümü aynı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi kapsamındadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

1Dahilde İşleme İzin Belgesi nedir?
Dahilde İşleme İzin Belgesi, imalatçı firmaların ihraç ettiği ürünlerde kullanarak İhraç etmek kaydıyla ithal edecekleri hammaddelerin ithalat aşamasında gümrük vergisi, KDV ve varsa KKDF muafiyeti uygulanması ile verilen desteklerdir. Dahilde İşleme İzin Belgesi Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenir.
2Dahilde İşleme İzin Belgesi hangi firmalara verilir?
Kapasite raporu olan, İhracatçılar birliğine üye olan, imalatçı ve ihracatçı firmalara Dahilde İşleme İzin Belgesi verilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi alan firmalar ihracatlarını kendileri yapabilecekleri gibi aracı ihracatçı kullanarak da ihracatlarını yapabilirler.
3Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalat yapmak zorunlu mudur? Yurt içi alım yapılabilir mi?
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında imalatta kullanılacak hammaddeler yurt içinden veya yurt dışından ithalat yapılarak alınabilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ithal edilen ve yerli alınan ürünün imalatta kullanılarak ihraç edilmesi zorunludur.
4Dahilde İşleme İzin Belgesi ile nelerden yararlanabilirim?
Dahilde İşleme İzin Belgesi alarak aşağıdaki muafiyetlerden yararlanabilirsiniz.
 1. Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti
 2. KKDF İstisnası
 3. Vergi, Resim ve Harç İstisnası
 4. Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama (kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet)
 5. İthalat Sırasında ödenmesi gereken Vergiler için Teminat İndirimi yapılır.
ÖRNEK: 100.000 dolarlık ithalat aşamasında;
 1. Gümrük vergisi %3 ise, 3.000 dolar,
 2. Vadeli alımlarda, %6 Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) için 6.000 dolar,
 3. %18 oranındaki KDV için 18.000 dolar, ödemezsiniz.
5Dahilde İşleme İzin Belgesi alanın sorumluluğum nedir?
Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak ithal edilen veya yerli alınan ham maddelerin ihraç malı bünyesinde kullanılarak ihracatının yasal şartlara uygun olarak yapılması zorunludur. Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak yararlandığınız destekler, faiz ve gecikme zammı ile birlikte geri ödenmesi zorunludur. Ayrıca Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ithalat ve ihracatın yasal şartlara uygun olarak gerçekleştiğinin, yasal süresi içinde Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt kapatma işleminin kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.
6Dahilde İşleme İzin Belgesi alınırken teminat verilmesi zorunlu mudur?
Dahilde İşleme İzin Belgesi alınırken, taahhüt edilen ithalat vergisinin %100 oranında para, banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları gibi teminat gösterilmesi zorunludur.
7İndirimli teminat nedir, nasıl faydalanılır?
Dahilde İşleme İzin Belgesi talep eden firmalar, onaylanmış kişi statü belgesi olan firmalarla, performans şartlarını yerine getirmiş firmalara indirimli teminat uygulanabilmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında İndirimli teminat uygulanması halinde, firma yapısı dikkate alınarak, ithalattan doğacak verginin %10’unun veya %5’inin veya %1’inin teminat olarak yatırılması gerekmektedir.
8Dahilde İşleme İzin Belgesi için gümrüklere verdiğim teminatlarımı nasıl geri alabilirim?
Dahilde İşleme İzin Belgesi süre sonundan itibaren en geç 3 ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle, Ekonomi Bakanlığına bağlı ilgili Bölge Müdürlüğü’ne Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma müracaatının eş zamanlı yapılması gerekmektedir Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma yazısının bir örneğini teminatların iadesi için ilgili Gümrük Başmüdürlüklerine gönderilerek teminatların çözülmesi sağlanır.
9Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girmesi mümkün mü?
Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içerisinde ithal edilen eşyanın vergilerinin ödenmesi ile Serbest Dolaşıma girer. Serbest Dolaşıma giren eşya karşılığında ihracat şartı aranmamaktadır.
10Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında eşdeğer eşya kullanılması mümkün müdür?
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan imalatta; İthal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşyanın, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında eşdeğer eşya olarak kullanılması mümkündür. Sektörlere ve Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlarına göre farklılıklar olabilmektedir.
11Dahilde İşleme İzin Belgesi döviz kullanım oranı nedir?
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Döviz Kullanım Oranı CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına oranı ile belirtilmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami %80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren Dahilde İşleme İzin Belgesi için %100 olabilir. Otomotiv sektöründe Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami %65, Deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektörü için azami %60, Tekstil ürünleri sektörü için azami %65, Konfeksiyon ve orman ürünleri sektörü için azami %70, Bunun dışında kalan sektörler için azami %80'dir.
12Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat yapacak başka bir firma kullanabilir miyim?
Aracı İhracatçı olarak belgenize kaydettirmiş olmak kaydıyla farklı firmalar üzerinden ihracat gerçekleştirilebilir.
13Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatımızı yapacak başka bir firma kullanabilir miyim?
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Temsilci İthalatçı kullanmak için, Dahilde İşleme İzin Belgesi ne temsilci ithalatçıların kaydedilmesi kaydıyla bu firmalar üzerinden ithalat yapabilirsiniz.
14Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki hammadde ve ihraç mamullerimde ekleme, çıkarmalar yapabilir miyim?
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yazılı ithal hammadde ve ihraç maddeleri uyumluluk dikkate alınarak ihtiyacınıza göre satır/kalem ilavesi, miktarı, GTİP ve özel şart değişikliği yapılabilir.
15Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi ne zaman sona erer?
Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi, Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde yazılıdır. Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi süre sonuna, belge ek süresi, haklı ve mücbir sebep süreleri toplamı eklenerek tespit edilen tarihin rastladığı ayın son günü Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi süresinin son günüdür. Örneğin Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi süre bitimi 05.03.2016 ise Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanım süresinin sona erdiği tarih 31.03.2016 tarihidir.
16Dahilde İşleme izin belgesine verilen süre dışında ek süre alınması mümkün müdür?
Dahilde İşleme izin belgesi orijinal süresi, işlemlerin tamamlanması için yetersiz ise, bazı koşulları sağlamak kaydı ile Dahilde İşleme izin belgesi için ek süre alınabilir. Dahilde İşleme izin belgesi ek süreler ile birlikte, ortalama 2,5 seneye kadar kullanılabilir.
17Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanımına uyulmaması halinde ne gibi sorunlarla karşılaşırım?
Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak Dahilde İşleme Rejimi hükümlerinin ihlali halinde, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta alınmayan ithalat vergileri için, Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca para cezası tahsil edilir.
18Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içi alım yapılıyorsa YMM raporu hazırlamak zorunlu mudur?
Tecil-Terkin sistemi çerçevesindeki Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen yurt içi ve ithal hammaddelerin, imalatta kullanılarak Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde ihraç edildiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir raporunun, Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt kapatma dosyası ekinde sunulması gerekmektedir.
19Dahilde işleme İzin Belgesi kapatma müracaatı ne zaman ve nasıl yapılır?
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma başvurusu, süre bitiminden itibaren 3 ay içinde DİR Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik imzalama ile yapılır. Ayrıca Dahilde işleme İzin Belgesi evraklarının ilgili ihracatçılar birliğine teslim edilmesi gerekir.
20Dahilde işleme İzin Belgesi kapsamında Telafi Edici Vergi Nedir?
Telafi Edici Vergi; Dahilde işleme İzin Belgesi kullanarak üçüncü ülkeden ithal edilen ham maddelerin için ödenmeyen vergilerin menşe ispat belgeleri eşliğinde AB, STA, PAAMK ve EFTA ülkelerine ihraç edilmesi sırasında ödenmesi gereken vergidir. Telafi Edici Vergi, ihracat sırasında cezasız, kapatma aşamasında gecikme zammı ile birlikte ödenir.
21Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında hiç kullanım olmazsa cezai işlem uygulanır mı?
Dahilde işleme İzin Belgesi kapsamında ithal ve yerli hammadde alımı hiç yapılmamışsa belge DİR Otomasyon Sistemi üzerinden iptal edilir. Dahilde işleme İzin Belgesi aslı dilekçe ile bakanlığa iade edilir. Dahilde işleme İzin Belgesi iptalinde cezai işlem uygulanmaz.
22Dahilde İşleme İzin Belgesi ile aldığım hammaddenin karşılığını ihraç edemezsem cezai işlem uygulanır mı?
Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde alınan ve imalatta kullanılan hammaddelerle ilgili mamullerin ihracatı yapılamazsa, Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde ihracı yapılamayan ham maddenin vergileri ödenerek kati ithalatı (serbest dolaşıma girişi) yapılmalıdır. Dahilde İşleme İzin Belgesi içinde kati ithalat yapılmazsa; İthalata ödenmeyen vergiler, Gümrük Kanunu’nun 238. Maddesine göre para cezası uygulanır.
23Dahilde İşleme İzin Belgesi Resen kapanması ne demektir? Nasıl yol izlenmelidir?
Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması halinde, tüm ithalatlara müeyyide uygulanarak kurum kararı ile “resen” kapatılır. Dahilde İşleme İzin Belgesi resen kapatmanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde resen kapatma işleminin geri alınması için başvurulabilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi süresinin geçirilmesi halinde resen kapatma işlemi geri alınamaz. Resen kapatılan belgenin tekrar açılabilmesi için, Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içinde ihracat taahhüdüne sayılabilir ihracatının belgelenmesi gerekir.

Marka & Patent

1Marka NEdir?
Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; Kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret tescil edilmiş olmak kaydıyla marka olabilir. Tescilli marka, marka sahibinin emek ve yatırımlarının korunmasını, markalı ürünlerin tüketiciler nezdinde tanınmasını ve tercih edilmesini sağlayan yasal sınai mülkiyet hakkıdır.
2Marka tescilinde yetkili kurum hangisidir ve bu işlemleri kimler yapabilir?
Marka tescilinde tek yetkili kurum TPE (Türk Patent Enstitüsü)’dür. Arka başvuruları şahsen veya marka sahibini temsil edecek bir vekil aracılığı ile yapılabilir. Marka tescil edildiği konularda firmanızı ve dolayısıyla servetinizi temsil eder. Marka daima emin ellere teslim edilmelidir.
3Marka tescili neden önemlidir?
Tescilli Marka ürünlerinizin müşteriler tarafından tercih edilmesini sağlayan güvence belgesidir. Ürününüz üzerindeki Marka ürün kalitenizi temsil eder. Marka, ürünlerinizi, başka ürünlerden ayırt edilmesini ve taklitlere karşı marka yasası ile korunmanızı sağlar.
4Kimler marka başvurusu yapabilir?
Tüm gerçek ve tüzel kişiler marka tescil başvurusu yapabilir. Ancak, Marka tescili için seçilen marka, başkası tarafından daha önce marka tescil başvurusu yapılmamış veya marka tescili onaylanmamış olması gerekir. Marka tescil işinizi ehline veriniz.
5Marka koruması ne zaman başlar?
Marka Tescil başvuru tarihi itibari ile korunmaya başlar. Her 10 yılda bir marka yenilemesi yapılması koşulu ile sonsuza kadar korumanız mümkündür.
6Türkiye'de marka başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?
Marka Tescil başvuruları yaklaşık 1 yıl içinde sonuçlanır. Ancak markanıza benzer marka sahipleri tarafından ilan aşamasında yapılabilecek itirazlar tescil süresini uzatabilir.
7Marka Başvurusu ücreti ne kadardır?
Marka tescili, Uluslararası sınıflandırmaya göre 45 farklı mal ve hizmet sınıfı içinden seçilen sınıflarda tescil ettirilebilir. Marka Tesciline karar verirken, markanızı kullanacağınız ürün ve/veya hizmetlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, sadece ihtiyacınız olanların seçilmesi menfaatinizedir. Bu konuda Marka vekiliniz size destek verecektir. Hangi sınıfta başvuru yapmanız gerektiği vekiliniz tarafından belirlenir. Başvuru resmi harç ücretleri sınıf sayısına göre değişiklik gösterdiği için sabit bir ücret verilmesi mümkün değildir. Marka Tescili ücretleri başvuru öncesi ve tescil kararı verildikten sonra marka harcı olmak üzere 2 aşamalıdır. 4M Danışmanlık bir Patent ve Marka Ofisidir.
8Patent/Faydalı Model Nedir?
Patent ve faydalı model bir buluşun etkinlik gücüne göre korunmasını sağlayan tescil sistemidir. Bu sebeple her ikisini birlikte açıklıyoruz. Patent/Faydalı Model, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda bu hakkı gösteren belgeye patent/faydalı model denir.
9Patent/Faydalı Model tescilinde yetkili kurum hangisidir ve bu işlemleri kimler yapabilir?
Patent/Faydalı model tescilinde tek yetkili kurum TPE (Türk Patent Enstitüsü)’dür. Başvuruları şahsen veya sizi temsil edecek bir vekil aracılığı ile yapabilirsiniz.
10Patent, Faydalı Model tescili neden önemlidir?
Patent, Faydalı model ile firmanız veya şahsınız adına tescil ettirdiğiniz buluşunuzu üretme, kullanma, satma, hakkınıza yasal olarak sahip olma hakkını kazandırır.
11Kimler Patent/Faydalı Model başvurusu yapabilir?
Tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru evrakları sağladıklarında ve patent/faydalı model tescil Kriterlerine uygun bir buluş yaptıklarında patent/faydalı model başvurusu yaparak buluşlarını tescil ettirebilirler. Ancak buluş sahibi gerçek kişi olmalıdır.
12Patent/Faydalı Model koruması ne zaman başlar?
Başvuru tarihi itibari ile Patent/Faydalı Model korumanız başlar. Başvuru tarihi itibari ile her yıl Patent/Faydalı Model koruma başvuru yapmış olmak kaydıyla Patent/Faydalı Modelinizin geçerliliğini devam eder.
13Türkiye'de Patent/Faydalı Model başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?
Patent tescil başvuruları yaklaşık 3-5 yıl içinde sonuçlanır. Ancak Patent Tescil Başvurunuzun inceleme raporu olumsuz olması ve 2. inceleme talep edilmesi halinde Patent Tescil Başvurunuzun tescil süresi uzayabilir. Patentlerinizin yıllık ücretlerini düzenli olarak ödenmesi koşulu ile İncelemeli Patentler için 20 yıl, İncelemesiz Patentler için 7 yıl boyunca korunması mümkündür. Faydalı model başvuruları ise yaklaşık olarak 1 yıl sürmektedir. Faydalı modelinizin ise düzenli olarak yıllık ücretleri ödenmek koşulu ile 10 yıl boyunca korumanız mümkündür.
14Patent/Faydalı Model Başvurusu ücreti ne kadardır?
Buluşun teknik özellikleri doğrultusunda ücretlendirme yapılmaktadır. Ayrıca Araştırma ve İnceleme Raporlarının yapılacağı ülke seçimi yapılmadan başvuru öncesinde net maliyet belirlenmesi mümkün değildir. Değişken ücret yapısı sebebiyle önceden maliyet bilinemez. Tescil edilmiş Patent ve faydalı modeller için yıllık koruma ücretleri ödenerek koruma sürdürülmelidir.
15Endüstriyel Tasarım Nedir?
Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünüdür. Endüstriyel tasarım tescili ile yeni ve ayırt edici tasarımlar, müşterilerinize sunduğunuz ürünlerin görsel özelliklerin koruması sağlar.
16Endüstriyel Tasarım tescilinde yetkili kurum hangisidir ve bu işlemleri kimler yapabilir?
Endüstriyel tasarım tescilinde tek yetkili kurum TPE (Türk Patent Enstitüsü)’dür. Başvuruları şahsen veya sizi temsil edecek bir vekil aracılığı ile yapabilirsiniz.
17Endüstriyel Tasarım tescili neden önemlidir?
Endüstriyel tasarım ile firmanız veya şahsınız adına tescil ettirdiğiniz üretme, kullanma veya satma hakkının tekeline sahip olabilir, ürünlerinizin taklit edilmesini önleyebilirsiniz.
18Kimler Endüstriyel Tasarım başvurusu yapabilir?
Tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru için gerekli evrakları sağlamak kaydıyla Endüstriyel Tasarım tescil başvurusu yapabilir. Ancak tasarımcı gerçek kişi olarak beyan edilmelidir.
19Endüstriyel Tasarım koruması ne zaman başlar?
Başvuru tarihi itibari ile korumanız başlar. 5 yılda bir yenilemek koşulu ile tasarımızı toplamda 25 yıl boyunca korumanız mümkündür.
20Türkiye'de Endüstriyel Tasarım başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?
Endüstriyel Tasarım başvuruları yaklaşık 1-1,5 yıl içinde sonuçlanır. Ancak tasarımınıza ilan aşamasında gelecek itirazlar gibi süre uzamasına sebep olabilir.
21Endüstriyel Tasarım Başvurusu ücreti ne kadardır?
Tescil başvurusu yapılan ürün sayısı ödenecek olan resmi harç ücretlerinde değişiklik oluşturmaktadır. Bu sebeple tescil ettirmek istediğiniz ürün ve görseller belirlenmeden sabit bir ücret verilmesi söz konusu değildir.