KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA VE RIZA METNİ

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz 4M Danışmanlık Tic. A.Ş. (“4M” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına haizdir.

Biz 4M olarak; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız dahil Şirketimizle ilişkili şahısların sorumluluğumuzda olan kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna özenle yaklaşmakta ve uygulamaktayız.

Bu sebeple KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ilgililerin 4M tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3’cü maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının alınması amaçlanmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, 4M tarafından size sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin işletilmesi, 4M’in iş ve/veya ticari politikalarının planlanması ve yürütülmesi, 4M’in ve 4M ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişiler ve şirketlerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması ile 4M’in sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin tercih, beğeni ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilerek ilgili kişilere sunumu ve tanıtımı için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3. Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının sağlanamadığı aşağıdaki durumlar için 4M tarafından kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede kişisel veriler; sizlere yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi çapraz satış yapılması, tüketici hareketlerini izlenerek kullanıcı deneyimini arttırıcı aktivitelerin yürütülmesi ve 4M‘ e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin Ar-Ge çalışmasının yapılması ve tüketici istek, tercih ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel bölümleme, hedef belirleme, çözümleme ve şirket içi raporlama gibi faaliyetlerin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve uygulaması ile ilişkilerin yönetimi süreçlerinin düzenlenmesi ve uygulaması amaçları da dahil olmak üzere 4M’in hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve sürdürülmesi, 4M’in sunduğu hizmetlere sadakat geliştirilmesi ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması çerçevesinde siz tüketicinin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, 4M’in sağladığı hizmetlerin ilgili kişiler tarafından kullanılabilmesi için yapılması gereken çalışmaların iş birimlerince yönetilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 4M’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması için ilgili iş birimlerince gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 4M’in ticari ve/veya iş politikalarının geliştirilmesi ve yönetimi, 4M’in ve 4M ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi ve kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile 4M’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan
aktivitelerin planlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 4M DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca 4M’e başvurarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme,
  • Yurt içi veya yurt dışında verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,  İlgili mevzuata göre kişisel verilerinizin veri tabanından silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda bahsedilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi bize iletmek için, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde posta adresimize ya da güvenli elektronik imzalı olarak e-mail adresimize ileterek tarafımıza başvurulması halinde, usulüne uygun şekilde iletilen talepleri değerlendirerek en geç 30 gün içerisinde sonucu tarafınıza bildirecektir. 4M’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından herhangi bir ücret belirlenmesi halinde ücret talep etme hakkı saklıdır.

Adres: Eti Mahallesi Birecik Sokak Gazi İş Merkezi No:1 /13 Maltepe – ANKARA
E-Mail: 4m@4m.com.tr