GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF) – TANIMLAR VE KISALTMALAR

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF) – MATERİAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

TANIMLAR VE KISALTMALAR

 1. ALAŞIM: Yönetmeliğin amaçları bakımından karışım olarak kabul edilen makro ölçekte homojen olan, mekanik bir yöntemle kolay ayrılamayacak şekilde birleşmiş bir veya daha fazla elementten oluşan metalik malzemedir.
 2. ALT KULLANICI: İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan veya yeniden ithal eden ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.
 3. AMBALAJ: Ambalajlama ve içindekilerden oluşan ambalajlama faaliyetinin bütünsel ürününü,
 4. AMBALAJLAMA: Kabın içeriğini koruma ve diğer güvenlik işlemlerini yerine getirmek için gerekli olan kap veya kapları ve diğer bileşen veya malzemeyi,
 5. ARA AMBALAJ: İç ambalaj veya eşyalar ile dış ambalaj arasına yerleştirilen ambalajı,
 6. ARA MADDE: Bir başka maddeye dönüştürülmeye yönelik, imal edilen ve tüketilen veya kimyasal proseste kullanılan maddeyi,
 7. BİLDİRİMDE BULUNAN: Yetkili Mercie bildirimde bulunan imalatçı veya ithalatçıyı veya imalatçılar veya ithalatçılar grubunu,
 8. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME: Kontrollü koşullar altında icra edilen her türlü bilimsel deney, analiz veya kimyasal araştırmayı,
 9. CAS NUMARASI: Kimyasal Kuramlar Servisi tarafından verilen numarayı,
 10. DAĞITICI: Perakendeci dahil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
 11. EINECS: 18/9/1981 tarihi itibarıyla Avrupa Topluluğu Piyasasında yer alan bütün maddelerin tanımlayıcı listesi, Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanterini,
 12. ELINCS: 18/9/1981’den sonra Avrupa Topluluğu Piyasasına arz edilen ve Avrupa Komisyonuna bildirimi yapılması suretiyle bir ELINCS numarası tahsis edilen bütün yeni maddelerini içeren Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Listesini,
 13. EŞİK DEĞER: Bir madde veya karışım içindeki sınıflandırılmış safsızlığa, katkı maddesine veya her bir bileşene ilişkin, madde veya karışımın sınıflandırılmasında bu safsızlığın, katkı maddesinin veya bileşenin dikkate alınacağını gösteren değeri,
 14. EŞYA: Kimyasal yapısından çok, işlevini belirlemek üzere üretim sırasında özel bir şekil, yüzey ve tasarım verilen nesneyi,
 15. EŞYA ÜRETİCİSİ: Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişiyi,
 16. FARKLILAŞMA: Maruz kalma yoluna veya etkilerinin niteliğine bağlı olarak zararlılık sınıfları içindeki ayrışmaları,
 17. IUPAC ADI: Maddenin, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından verilen adını,
 18. İZOLE EDİLMEMİŞ ARA MADDE: Sentez sırasında, sentezin yapıldığı ekipmandan, örnek alma hariç, planlı bir şekilde uzaklaştırılmayan ara maddeyi,
 19. İLGİLİ KURULUŞ: Biyosidal ürünler için Sağlık Bakanlığını, deterjanlar, hava aromatize edici ürünler, kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünleri ve havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, bitki koruma ürünleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, patlayıcı ve piroteknik maddeler ile ilgili düzenlemeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını, bunların haricindeki her türlü zararlı madde ve karışımlar ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 20. İMALAT: Maddenin doğal halinde üretilmesini veya özütlenmesini,
 21. İMALATÇI: Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
 22. İTHALAT: Türkiye gümrük bölgesine yapılan fiziksel girişi,
 23. İTHALATÇI: İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
 24. KARIŞIM: İki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi veya çözeltisi oluşturmasını,
 25. KONSANTRASYON SINIR DEĞERİ: Bir madde veya karışım içindeki herhangi bir sınıflandırılmış safsızlığa, katkı maddesine veya her bir bileşene ilişkin, madde veya karışımın sınıflandırılmasını etkileyecek özel veya genel konsantrasyon sınır değerini,
 26. KULLANIM: Her türlü işlem, formülasyon, tüketim, depolama, muhafaza, kaplara doldurma, bir kaptan diğerine aktarma, karıştırma, eşya üretimi veya diğer faaliyetleri,
 27. M-KATSAYISI: Sucul ortam için akut kategori 1 veya kronik kategori 1 zararlı olarak sınıflandırılan bir maddenin konsantrasyonuna uygulanan ve toplama yöntemi ile maddenin içinde bulunduğu bir karışımın sınıflandırılması için kullanılan çarpım faktörünü,
 28. MADDE: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,
 29. C BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME: Kontrollü koşullar altında icra edilen her türlü bilimsel deney, analiz veya kimyasal araştırmayı,
 30. CAS NUMARASI: Kimyasal Kuramlar Servisi tarafından verilen numarayı,
 31. DAĞITICI: Perakendeci dahil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
 32. EINECS: 18/9/1981 tarihi itibarıyla Avrupa Topluluğu Piyasasında yer alan bütün maddelerin tanımlayıcı listesi, Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanterini,
 33. ELINCS: 18/9/1981’den sonra Avrupa Topluluğu Piyasasına arz edilen ve Avrupa Komisyonuna bildirimi yapılması suretiyle bir ELINCS numarası tahsis edilen bütün yeni maddelerini içeren Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Listesini,
 34. EŞİK DEĞER: Bir madde veya karışım içindeki sınıflandırılmış safsızlığa, katkı maddesine veya her bir bileşene ilişkin, madde veya karışımın sınıflandırılmasında bu safsızlığın, katkı maddesinin veya bileşenin dikkate alınacağını gösteren değeri,
 35. EŞYA: Kimyasal yapısından çok, işlevini belirlemek üzere üretim sırasında özel bir şekil, yüzey ve tasarım verilen nesneyi,
 36. EŞYA ÜRETİCİSİ: Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişiyi,
 37. FARKLILAŞMA: Maruz kalma yoluna veya etkilerinin niteliğine bağlı olarak zararlılık sınıfları içindeki ayrışmaları,
 38. IUPAC ADI: Maddenin, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği tarafından verilen adını,
 39. İZOLE EDİLMEMİŞ ARA MADDE: Sentez sırasında, sentezin yapıldığı ekipmandan, örnek alma hariç, planlı bir şekilde uzaklaştırılmayan ara maddeyi,
 40. İLGİLİ KURULUŞ: Biyosidal ürünler için Sağlık Bakanlığını, deterjanlar, hava aromatize edici ürünler, kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünleri ve havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, bitki koruma ürünleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, patlayıcı ve piroteknik maddeler ile ilgili düzenlemeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını, bunların haricindeki her türlü zararlı madde ve karışımlar ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 41. İMALAT: Maddenin doğal halinde üretilmesini veya özütlenmesini,
 42. İMALATÇI: Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
 43. İTHALAT: Türkiye gümrük bölgesine yapılan fiziksel girişi,
 44. İTHALATÇI: İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
 45. KARIŞIM: İki veya daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi veya çözeltisi oluşturmasını,
 46. KONSANTRASYON SINIR DEĞERİ: Bir madde veya karışım içindeki herhangi bir sınıflandırılmış safsızlığa, katkı maddesine veya her bir bileşene ilişkin, madde veya karışımın sınıflandırılmasını etkileyecek özel veya genel konsantrasyon sınır değerini,
 47. KULLANIM: Her türlü işlem, formülasyon, tüketim, depolama, muhafaza, kaplara doldurma, bir kaptan diğerine aktarma, karıştırma, eşya üretimi veya diğer faaliyetleri,
 48. M-KATSAYISI: Sucul ortam için akut kategori 1 veya kronik kategori 1 zararlı olarak sınıflandırılan bir maddenin konsantrasyonuna uygulanan ve toplama yöntemi ile maddenin içinde bulunduğu bir karışımın sınıflandırılması için kullanılan çarpım faktörünü,
 49. MADDE: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,
 50. MONOMER: Polimer oluşturma tepkimesinde kullanılan özel işlem koşullarında kendine benzeyen veya benzemeyen moleküllere ardışık olarak eklenen kovalent bağlar oluşturma kapasitesine sahip maddeyi,
 51. ÖNLEM İFADESİ: Kullanımı veya bertarafı nedeniyle zararlı bir madde veya karışıma maruz kalınması sonucunda meydana gelen olumsuz etkileri en aza indirmek veya önlemek için önerilen önlemleri tarif eden ifadeyi,
 52. PİYASAYA ARZ: Bedelli veya bedelsiz olarak, üçüncü tarafa tedarik etmeyi ve sağlamayı veya ithalatı,
 53. POLİMER: Ardışık bir veya daha fazla tipteki monomer birimlerinin oluşturduğu, molekül ağırlıklarına göre dağılan,
  Molekül ağırlığındaki farklılığın birincil olarak monomer sayısındaki farklılığa dayandırıldığı molekül dizileri ile belirlenmiş,
  En az bir farklı monomer birime veya diğer bir tepkene kovalent olarak bağlı en az üç monomer biriminden oluşan ve basit ağırlıklı çoğunluğunda moleküller ile aynı molekül ağırlığına sahip ve basit ağırlıklı çoğunluğundan az olan molekülleri içeren maddeyi ifade eder.
 54. SMILES: Maddenin yapısını doğrusal gösterim formunda tanımlamak için oluşturulan Basitleştirilmiş Moleküler Girdi Doğrusal Kayıt Belirtimini,
 55. TEDARİKÇİ: Kendi halinde veya bir karışım içinde bir maddeyi veya bir karışımı piyasaya arz eden imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya dağıtıcıyı,
 56. UN RTDG: Tehlikeli Malların Taşınmasına Dair Birleşmiş Milletler Tavsiyelerini,
 57. UYARI KELİMESİ: Potansiyel bir zararlılığa karşı uyarmak üzere;
 58. DİKKAT: Daha az ciddiyetteki zararlılık kategorisini,
 59. TEHLİKE: Daha ciddi zararlılık kategorisini,
 60. YETKİLİ MERCİ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
 61. ZARARLILIK İFADESİ: Bir zararlılık sınıfına ve kategorisine karşılık gelen ve zararlı bir madde veya karışıma dair zararların niteliğini ve uygun durumlarda, söz konusu zararlılık derecesini belirten ifadeyi,
 62. ZARARLILIK İŞARETİ: Bir sembol ve bir sınır, arka plan motifi veya rengi gibi diğer grafik unsurlarını içeren, söz konusu zarara ilişkin özel bilgilerin aktarılmasını amaçlayan grafiksel şekli,
 63. ZARARLILIK KATEGORİSİ: Her bir zararlılık sınıfı içinde yer alan ve zararın ciddiyetini belirten Kriterleri,
 64. ZARARLILIK SINIFI: Fiziksel, insan sağlığına ve çevreye yönelik zararın niteliğini

4M Danışmanlık, %30’dan fazlası 8-20 yıl arası çalışan 70’e yakın nitelikli personeli ile 1991’den itibaren 10.000’den fazla müşterisine etik kuralları ile hizmet sunmuş kurumsal bir danışmanlık şirketidir.

4M ile çalışmıyor olsanız dahi aramak ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Referanslarımız

Daha fazlasını yükle


Aşağıdaki formu doldurun veya bizi arayın,
ÜCRETSİZ ön danışmanlık hizmetimizden faydalanın

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.

Benzer Konular