VATANDAŞLIK KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazetede  yayınlanan 06.01.2022 tarihli ve 5072 sayılı karar ile Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte bazı değişiklikler meydana gelmiştir.

1-Belirtilen maddeler için yatırımlar dolar veya döviz üzerinden gerçekleştirilmelidir.

2-Belirlenen maddeler için (500.000 $ lık sabit sermaye yatırımı ve 50 kişilik istihdam hariç)  döviz tutarlarının önce Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya satılması, ardından ise ilgili banka tarafından Merkez Bankasına satılması gerekmektedir.

3- En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla yapılan satımlar mevduatta ve en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla yapılacak başvurularda elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulacaktır. Uygulama esasları Merkez Bankasında belirlenecektir.

İlgili değişikliklere dair resmi gazetede yayınlanan yönetmelik aşağıdadır.

————————————————————————————————-

Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

Madde 1- 11/02/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a),(b),(c), (ç),(d) ve (e) bentleri ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  1. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
  2. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat ettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen,
  3. En az 50 kişilik istihdam oluşturduğunu Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
  4. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda tespit edilen,
  5. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
  6. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.(9) İkinci fıkrada belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.(10) İkinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (ç) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fıkranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuyla ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenir.

Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmeliğin hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr