YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA KARAR’DA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

29.06.2021 tarih ve 31526 nolu Resmi Gazetede yayımlanan 4191 nolu Karar ile

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda önemli değişiklikler yapılmıştır.

 • Asgari Sabit yatırım tutarı miktarları artırıldı;
 • Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri başlıklı Ek-2A da da değişiklik yapıldı.
 • Gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİP lerin de belirtildiği EK-8 Listesi Karara eklendi;
 • EK-8 de bulunan eşyanın kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecek;
 • Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği yatırımlara çimento yatırımları eklendi;
 • Faiz veya kâr payı desteği,
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği,
 • Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı maddelerde,
 • Geçici Madde 13 – Tekstil Taşınma desteği
 • Geçici Madde 14 – Mücbir Sebep ve Covid Süresi 2 yıla uzatıldı
 • Çevre yatırımı alanı değişti;
 • Teşvik belgesi müracaatları Bakanlığa bildirilmeyecek;
 • İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alındı;

Detaylar aşağıda belirtilmiştir.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle;

 • Asgari Sabit yatırım tutarı miktarları artırıldı;
  1 ve 2.Bölgede asgari 3 Milyon – 4 – 5 ve 6. Bölgede asgari 1,5 Milyon TL üzeri yatırımlar teşvik belgesi düzenlenebilecektir. (01.01.2022 den itibaren uygulanacaktır.)
 • Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri başlıklı Ek-2A da da değişiklik yapıldı.
  Bölgesel teşvik unsurları içinde asgari yatırım şartlarında ve kapasitelerde değişiklik olmuştur. (01.01.2022 den itibaren uygulanacaktır.)
 • Gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİP lerin de belirtildiği
  EK-8 olarak Karara eklendi;
  EK-8 listesindeki yatırım malları için Gümrük Vergisi Muafiyeti olmayacaktır.
 • EK-8 de bulunan eşyanın kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecek;
  Teşvik kapsamında Ek-8 deki makineler kullanılmış olarak ithal edilemeyecektir.
 • Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği yatırımlara çimento yatırımları eklendi;
 • Faiz veya kâr payı desteği
  3. bölge illerinin Ek-7’deyer alan ilçelerinin OSB veya endüstri bölgelerinde,
  4. bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde,
  5 ve 6. bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği,
  kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı için Teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın belgede belirtilen ilave istihdam sayısını geçmemek üzere, hesaplanan sayıda kadın ve/veya genç sigortalı için teşvik belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave edilerek uygulanır.
 • Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı maddelerde,
  OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Ek-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar,
  İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.Ancak, İstanbul İlinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari beşmilyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari onmilyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”
 • Geçici Madde 13 – Tekstil Taşınma desteği süresi 31.12.2021’ e kadar uzatıldı
  1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2021 tarihine kadar yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında  aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.
 • Geçici Madde 14 – Mücbir Sebep ve Covid Süresi – 2 Yıla kadar uzatıldı

Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde iki yıla kadar ilave süre verilebilir.

 • Çevre yatırımı alanı değişti;
 • Teşvik belgesi müracaatları Bakanlığa bildirilmeyecek;
 • İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alındı;

Yatırım Teşvik Belgesi alacak ve teşvik belgesi kullanan tüm yatırımcıları ilgilendiren bu değişiklikler, sizler için düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

Tıklayınız >> İlgili ek ve güncel teşvik mevzuatı
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012-3305 – GÜNCEL
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – 2012-3305 – EK KARAR – 4191

 

Detaylar için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01

4m@4m.com.tr