YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK.

17.04.2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete ’de7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  yayınlandı.

7244 SAYILI KANUN’DAN  ÖZETLER:

  1. İşverenlerce 17.07.2020 Tarihine kadar iş sözleşmelerinin feshi yasaklanmıştır (4857 Sayılı İş Kanunu 25. Madde birinci fıkrasının II numaralı bendinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller hariç). Bu hükme aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı bu süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
  2. İşverenler, 17.07.2020 Tarihini aşmamak üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Cumhurbaşkanı bu süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
  3. İşveren  tarafından  ücretsiz  izne  ayrılan  ve  kısa  çalışma  ödeneğinden  yararlanamayan  işçiler  ile 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Fonundan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz (Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar hariç).
  4. İş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamamakla birlikte nakdi ücret desteğinden yararlanacak işçilerin, genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Fonundan karşılanacaktır (Bu süre içerisinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecekler ve GSS  ödemeyeceklerdir).
  5. Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi yapılacaktır. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi halinde, yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile işverenden tahsil edilecektir.
  6. Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar hissedarlara; 2018 ve önceki yıllar kârları ve serbest yedek akçeler dağıtılmayacak, 2019 yılı net dönem kârının ise azami %25 ‘inin dağıtımına karar verilebilecektir.
  7. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.

Detaylı bilgi için uzmanlarımızı aramaktan çekinmeyiniz.

0312 550 50 50 – 0212 573 01 01
4m@4m.com.tr