Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2017 tarihli ve 23121047 sayılı yazısı (DİİB İhracat GTİP/Oran Farklılığı)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501-663.05
Konu : DİİB İhracat GTİP/Oran Farklılığı

15.03.2017 / 23121047

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :10.06.2015 tarihli ve 8529792 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla, Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında tescil edilen ihracat beyannameleri muhteviyatı eşyanın fiziki muayenesi neticesinde GTİP farklılığı tespit edilmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin bilgi verilmiştir.

Ancak muhtelif Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan yazılarda, DİİB’ler kapsamında tescil edilen ihracat beyannamesi muhteviyatı eşyanın özellikle kimyahane tahlili içeren muayenesi neticesinde tespit edilen yeni GTİP’in ilgili DİİB ihracat listesinde kayıtlı olmaması durumunda yapılacak işlemlere ilişkin yanlış anlaşılmalar olduğu ve uygulamada bir takım sorunlarla karşılaşıldığı anlaşılmıştır.

Bahsi geçen durumda, ilgi yazımızda belirtildiği şekilde yapılan tespitin ivedilikle Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi ve alınacak cevaba istinaden redrese veya gerekli vergi, müeyyide ve varsa kovuşturma işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.

Şayet, tespit edilen yeni GTİP’in ilgili olduğu DİİB kapsamında ithal edilen girdilerle üretilmesinin mümkün olmadığının ve/veya tespit edilen fiilin niteliği itibarı ile sahtecilik veya benzeri şekilde bir kasıtla gerçeğe aykırılık tespiti içermesi nedeniyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na veya diğer ceza kanunlarına temas ettiğinin hali hazırda gümrük idaresince anlaşılması halinde, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı’nın 23 üncü maddesi uyarınca, gerekli kovuşturmanın doğrudan idare tarafından başlatılarak, Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne yapılacak bildirimde bu hususa da yer verilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 25.03.2016 tarihli ve E.37188 sayılı yazıda, DİR kapsamında tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatında, ihraç ürünlerin içeriğine ilişkin bir analiz söz konusu olduğunda DİİB’de yer alan hammadde kullanım oranının analiz raporu ile tespit edilen oran aralığı içinde (maksimum-minimum değerler) kalması kaydıyla, DİİB’de beyan edilen kullanım oranları ile analiz ile tespit edilen oranların uyumlu olduğunun değerlendirildiği, belirtilmiştir.

Buna göre, DİİB kapsamı ihracat beyannamesinde beyan edilen eşyanın yapılan analizinde GTİP değişmese dahi, eşya bünyesinde beyan edilen oranlar ile analiz raporlarında tespit edilen oranların farklı çıkması durumunda;

Tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatında, analiz raporunda tespit edilen yeni oranların, belirtilmişse maksimum-minimum değerler dışında olduğunun anlaşılması durumunda, veya bu şekilde maksimum-minimum değerlerin söz konusu olmadığı diğer sektör eşyasında doğrudan oransal farklılık tespiti halinde, yukarıda belirtildiği şekilde yapılan tespitin ivedilikle Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi ve alınacak cevaba istinaden gerekli işlemlerin başlatılması; tespit edilen bu farklılığın niteliği itibarı ile sahtecilik veya benzeri şekilde bir kasıtla gerçeğe aykırılık tespiti içermesi nedeniyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na veya diğer ceza kanunlarına temas ettiğinin hali hazırda gümrük idaresince anlaşılması halinde, 2005/8391 sayılı DİR Kararı’nın 23 üncü maddesi uyarınca, gerekli kovuşturmanın doğrudan idare tarafından başlatılarak, Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne yapılacak bildirimde bu hususa da yer verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, muhtelif Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin, bağlantı gümrük idarelerince yapılan bu nevi tespitleri anılan Bakanlığa bildirmek üzere Genel Müdürlüğümüze intikal ettirdiği görülmekte olup, anılan Bakanlığın ilgili birimlerince gereğinin ivedilikle yapılabilmesini teminen, tespitlerin Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmeksizin doğrudan Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne aktarılması önem arz etmektedir.

Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Kaynak: mevzuat.net

Hemen Arayın