Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.07.2016 tarihli 117170522 sayılı tasarruflu yazısı (DİR Tebliği’nin 14/1-h maddesi)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 41208501-663.05[GGM-İR2902]
Konu: DİR Tebliği’nin 14/1-h maddesi

01.07.2016 / 17170522
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Musa ÜNAL tarafından düzenlenen 18.04.2016 günlü 234-B/04 sayılı İnceleme Raporu’nda yer alan dahilde işleme izinleri kapsamında ithal edilen rulo sac cinsi eşyanın işlem görmüş ürün bünyesinde yurt dışı edilmemesi ve söz konusu eşyanın işlenmesi sonucu ortaya çıkan kesme/dilme sac hurdalarının (ikincil işlem görmüş ürün) ise gümrük idaresine beyan edilmeden yurt içine satılması tespitlerine ilişkin olarak, raporun “Değerlendirme ve Sonuç” başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinde;

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-h maddesine istinaden verilen benzer izinler kapsamı yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinde vergilendirmede objektifliğin ve adaletin sağlanmasını teminen gümrük idarelerince sac/et kalınlığı bilgisinin aranması, ithal ve ihraç edilen ürünlerin et kalınlığı bazında karşılaştırılarak ithal eşyasının işlem görmüş olarak ihraç edildiğinin tespitinin yapılmasının gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile yapılan yazışmalarda söz konusu kontrolü yapmanın en basit yolunun ithal ve ihraç edilen ürünlerin gümrük idarelerince et kalınlığı bazında belge üzerinde karşılaştırmak olduğu; daha detay inceleme gerektiren hususlar ortaya çıktığı ya da firma itirazı üzerine muhasebe ve stok kayıtlarını incelemek gerektiği durumlarda ise Müfettiş tarafından inceleme yapılmasının vergilendirme maliyeti açısından daha yararlı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38/2 nci maddesi “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın başlamış işlemler dahil olmak üzere ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır. “ hükmündedir. Dolayısıyla, mevzuat hükmü gereği söz konusu izni veren/ kapatan gümrük idaresinin ithal eşyasının işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğini kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla, mezkur Tebliğ’in 14/1-h maddesi kapsamında rulo sac ithal etmek üzere dahilde işleme izni verilmiş olan bağlantı Gümrük Müdürlüklerinde ekte iletilen rapor doğrultusunda, yukarıda bahsi geçen kriterler göz önünde bulundurularak gerekli kontrollerin yapılması;

Yapılan kontroller esnasında izin kapsamı ithal ve ihraç eşyası arasında sac/et kalınlığı farkı tespit edilmesi halinde ise, söz konusu eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin tahsilinin yanı sıra müeyyide tatbik edilerek sonucundan bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK: 1 adet rapor örn.

Kaynak: mevzuat.net (http://www.mevzuat.net/abn/ana.aspx?neresi=/gumruk/tyazilar/2016/ty117170522.aspx)