DİİB Re’sen Kapatmada Uygulanacak Mevzuat Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.07.2016 tarihli ve 17182312 sayılı yazısı (DİİB Re sen Kapatmada Uygulanacak Mevzuat) ( t. s. R.G.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501-132.10.01.03
Konu : DİİB Re’sen Kapatmada Uygulanacak Mevzuat

01.07.2016/17182312
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 28.06.2016 tarihli ve 83847721-132.99/00017025877 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Mersin Gümrük Müdürlüğü’nden alınan yazıdan bahisle, 2003/D1-03753 sayılı DİİB’in resen kapatılması neticesinde tanzim edilecek para cezası kararının mer’i mevzuat olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun238 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı tutarında mı, yoksa Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 22612 sayılı yazısında yer verilen “Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin gümrük vergileri bu Tebliğin 35 inci madde hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, firmadan bu verginin 2 (iki) katı para cezası alınır. ” hüküm yönünde mi işlem tesis edileceğine ilişkin tereddüt yaşandığının ifade edildiği, Bölge Müdürlüğünüzce ise tanzim edilecek para cezası kararının mer’i mevzuat olan gümrüklenmiş değerin 2 katı tutarında olabileceğinin mütalaa edildiği ile birlikte konunun Makamca değerlendirilerek tarafınıza bildirilmesi talep edilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca işlem tesisinde, anılan Kanun maddesinin 6455 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikten önceki hali mi yoksa bu değişiklikten sonraki hükmü uyarınca mı işlem tesis edileceği kararında, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihin, bir diğer deyişle dahilde işleme rejiminin ihlal edilme tarihinin esas alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, 6455 sayılı Kanun ile getirilen hükümlerin uygulanması noktasında 21.08.2013 tarih ve 2013/42 sayılı Genelge çıkartılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hüseyin Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

 

Hemen Arayın