Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklikler Hk. (2007/2 ve 2006/12 Tebliğlerde Değişiklik

2006/12 sayılı Tebliğ’in 37. Maddesinin başlığında değişiklik yapılmış, detayında içeren bazı ibareler kaldırılmıştır.

  1. Dahilde İşleme İzin Belgelerinde, taahhüt kapatmalar için belge süre sonu itibari ile en geç 3 ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğü’ne kapatma müracaatının yapılması gerekmektedir.
  2. Dahilde İşleme İzinlerinde, taahhüt kapatmalar için izin süre sonu itibari ile en geç 1 ay içerisinde ilgili Gümrük İdaresi’ne kapatma müracaatının yapılması gerekmektedir.
    Yukarıda bahsi geçen işlemlerin süresi içerisinde yerine getirilmesi sorumluluğu firmaya aittir. Bakanlık veya Bölge Müdürlükleri tarafından yazılı bildirim yapılmamaktadır.
    2007/2 sayılı Tebliğ’in 12. Maddesinin 2. Fıkrasından da aynı doğrultuda değişiklik yapılmıştır.

TEBLİĞ’İN ÖNCEKİ HALİ:

Kapatma müracaatı
MADDE 37 – (1) Firmaların;
a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,

b) Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde, ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine,
müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Yapılan kapatma müracaatı geri alınamaz. Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan belge sahibi firmaların, elektronik ortamda gerekli uyarı yapıldığı da dikkate alınarak belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunmaları beklenir. Bu konuda, ayrıca yazı ile uyarı yapılmaz. Dahilde işleme izni sahibi firmalar için ise, 10 (on) iş günü içerisinde ilgili gümrük idaresince, 10 (on) gün içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunmaları bildirilir.

2006/12 sayılı Tebliğ’in 38. Maddesinin başlığında ve 1. Fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Kapatma müracaatı yapılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinde tespit edilen eksik bilgi ve belgeler için ilgili Bölge Müdürlüğü eksikliğe dair yazılı bildirim yapar. Bu eksikliklerin, bildirim yazısı tarihi itibari ile en geç 1 ay içerisinde tamamlanarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Aksi halde, Dahilde İşleme İzin Belgesi mevcut bilgi ve belgelere göre Tebliğ’in 45. Maddesi doğrusunda kapatılır.

**Aynı işlem, Dahilde İşleme İzinleri için de geçerli olup, ilgili Gümrük İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

TEBLİĞ’İN ÖNCEKİ HALİ:
MADDE 38
(1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğü/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle, bu Tebliğin 45 inci maddesi de dikkate alınarak kapatılır.

2006/12 sayılı Tebliğ’in 45. Maddesinin (ğ) bendi kaldırılmıştır.
ğ) (R.G.-20/5/2016-29717) Yürürlükten Kaldırılmıştır.
ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. Dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün müeyyideli olarak kapatılmasına ilişkin yazıda, bu maddenin hangi fıkrası ve bendine istinaden müeyyide uygulanacağına ilişkin bilgiye, ayrıca tespit edilmesi halinde müeyyide uygulanması öngörülen ithal eşyasının, ithal edildiği şekliyle ve/veya işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğine, serbest dolaşıma sokulduğuna, gümrük gözetiminde imha edildiğine, gümrüğe terk edildiğine ya da mahrece iade edildiğine yönelik bilgiye de yer verilir.

(2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde vergisi ve cezaları ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır. Aksi takdirde, bu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir.

2006/12 sayılı Tebliğ’in 49. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

  • İhracat Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirildiği; DİİB taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerinin geri alımı ile
    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirildiği; Dahilde İşleme İzni kapatma, iptal veya  resen kapatma işlemlerinin geri alımında, “resen kapatma” kapsamdan çıkarılmıştır.

TEBLİĞ’İN ÖNCEKİ HALİ:
MADDE 49
(2) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma müracaatını, taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya yetkilidir. Resen kapatmanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde ilgili firma tarafından resen kapatmanın geri alınmasına ilişkin müracaatın yapılmaması halinde, resen kapatma işlemi geri alınmaz. Taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan belge ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge sahibi firmaya iade edilir, ancak belge kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. İptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.

(3) Dahilde işleme izninin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince izin sahibi firmaya iade edilir, ancak izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili izin sahibi firmaya iade edilmez.

Not: Değişiklikler, Tebliğ’in eski maddelerinde renklendirilerek belirtilmektedir.