DİR. Kapsamı Mısır İthalatı Hakkında

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2016/271-3548                           Mersin, 13/04/2016
Konu: DİR. Kapsamı Mısır İthalatı Hk.

S İ R K Ü L E R

Sayın ; Üyelerimiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 13/04/2016 tarih ve E-45217 sayılı talimatta;

“Bilindiği üzere, İhracat: 2011/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi(DİR) Genelgesi’nde “DİR kapsamında “15 Ağustos-30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin verilir.” hükmü çerçevesinde ülkemizde mısırın iç piyasadaki arz talep dengesini sağlayarak fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. İhracat taahhüdünü tamamlayan firmalara ise ithalat dönem kısıtlaması uygulanmamakta, bu kapsamda, 15 Ağustos-30 Kasım tarihlerinde de ithalat hakkı verilmektedir.

Diğer taraftan, bahse konu genelgeye eklenen geçici 6’ncı maddenin “Bu maddenin yürürlüğüne girdiği tarihten sonra düzenlenmiş mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatı yapılamaz.” hükmü çerçevesinde, 10/04/2016 tarihinden itibaren düzenlenen ve mısır ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ihracatın tamamı gerçekleşse dahi 30 Kasım 2016 tarihine kadar mısır ithalatına izin verilmeyecektir.” denilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İsmail ÇETİN
Genel Sekreter