DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR – 2016/8698

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar – 2016/8698 (13.04.2016 t. 29683 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/8698
Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”m yürürlüğe konulması;
Ekonomi Bakanlığının 18/3/2016 tarihli ve 28097 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı
Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2
nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 21/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde
İşleme Rejimi Kararının 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmaların, belge/izin ihracat taahhüdünün
kapatılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri
çerçevesinde ilgili bölge müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine sunmaları gerekir. Aksi takdirde bu
belgenin/iznin taahhüt kapama işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak tekemmül ettirilir.”

MADDE 2– Aynı Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Aynı Kararın 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel
Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alman belge/izin ihracat
taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz
tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat
esnasında alman teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin
kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya
ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade
edilmez. Ayrıca; iptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde
işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri
alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka
firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.”
MADDE 4– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Resen kapatmanın geri alınmasına ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 20- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve süresi içerisinde taahhüt
kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak
belge sahibi firmalarca, resen kapatmanın geri alınmasını teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş
tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi ve belge süresi
içerisindeki ihracatın tevsik edilmesi durumunda, uygun görülen müracaatlar Bakanlığa (İhracat Genel
Müdürlüğü) intikal ettirilir. Bakanlıkça resen kapatma işleminin geri alınmasının uygun görüldüğünün

Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi halinde, Bölge Müdürlüklerince resen kapatma işlemi geri alınır. Bu geri
alma işlemi Bölge Müdürlüklerince Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü), DİR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış ithalata ait gümrük
beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak duyurulur.
Resen kapatma işleminin geri alınmasından önce dahilde işleme izin belgesi kapsamında uygulanan
müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmişse, resen kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt
hesabının kapatılmasını müteakip, müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmı ilgili belge sahibi firmaya iade
edilmez. Bu husus hem resen kapatma işleminin geri alındığının ilgili birimlere bildirilmesine ilişkin yazıda
hem de taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin yazıda belirtilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve resen kapatılmış olan belgeleri sebebiyle
indirimli teminat uygulamasından yararlanamayan firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yaptıkları
ithalat işlemlerinde, indirimli teminat uygulamasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, indirimli
teminat uygulanmaya devam edilir.”
MADDE 5– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Untitled-1