Patent ve faydalı model başvurularında vergi istisnası

Devlet, patent ve sınai mülkiyet konularında vergi istisnaları getirdi.
Türkiye’de gerçekleştirilen, Arge ve yenilik faaliyetleri ve yazılım faaliyetleri ile ortaya çıkan buluşlardır.

Bu buluşların kiralanması, devri veya satışı, Türkiye’de seri üretim yoluyla pazarlanması, Türkiye’de üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların;

% 50’si 01.01.2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bu istisna hak ihlali sonucu elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de geçerlidir.

01/01/2015 tarihinden önce alınan patent ve faydalı modeller:

Koruma süresi henüz dolmamış olan patent veya faydalı model belgelerine ile ilgili buluşlardan 01/01/2015 tarihinden itibaren kalan koruma süresince elde edilen kazançlar, YMM tasdik raporu değerleme raporunun vergi dairesine verilmesinden itibaren 30 gün içinde ibraz edilmek kaydıyla istisnadan yararlanılabilecektir.

4M Danışmanlık Patent uzmanları, patent ve faydalı model hak sahipleri bilgilendirerek faydalanmalarını sağlar.

BU İSTİSNA UYGULAMASINDA,

a- Patent: Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından incelemeli sistemle verilmiş patenti,
b –Faydalı model belgesi: TPE tarafından olumlu araştırma raporu sonucunda verilmiş faydalı model belgesini tüm haklarıyla kapsamaktadır.

İSTİSNADAN YARARLANACAK OLANLAR

a.Tam veya Dar mükellef kurumlar vergisi mükellefleri
b.Tam veya Dar mükellef gelir vergisi mükellefleri

Hemen Arayın