Yabancı personel çalıştıran işyerlerinde Denetleme yetkisi

Yabancı personel çalıştıran işyerlerinde;

Denetleme yetkisi

Madde 58 – (Değişik:RG-28/4/2011-27918)

Kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından denetlenir.

Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda yer alan teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit etmeleri halinde, durum Bakanlığa bildirilir.

Birinci fıkraya göre yapılan denetimler ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler üzerine Bakanlık bölge müdürünce, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre Kanunda yer alan idari yaptırımlar uygulanır.

Yukarıda açıklanan 58. Madde kapsamında denetleme ve şikayetler sonucu yapılan tespitler sonunda, işveren ve yabancı personel yasada yer alan para cezası, sınır dışı edilme vb. yaptırımlara maruz kalabilmektedir.

KAÇAK ÇALIŞMA:

Çalışma Bakanlığı’ndan çalışma izni almadan, bir işveren yanında veya bağımsız olarak yapılan çalışmalar kaçak çalışmadır. Denetleme veya şikayet sonunda tespit edilmesi halinde işverene para cezası, yabancıya para cezası uygulanır ve sınır dışı edilebilir.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Madde 55 – (Değişik:RG-21/1/2010-27469) kapsamında Çalışma İzni Muafiyetlerinden yararlananların, amaçlarına uygun ikamet izni almadan yaptıkları çalışmalar kaçak çalışma olarak değerlendirilir.

Kaçak duruma düşmemek için, yabancıların uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Konsolosluklarına başvuru yaparak, amaçlarına uygun vize almaları ve 6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre ikamet izni almaları gerekmektedir.

4M DANIŞMANLIK

YABANCI İŞLEMLERİ DEPARTMANI

, , , , , , , , , ,