Yabancıların ve başvuru sahibi işyerlerinin karşılaması zorunlu olan yasal değerlendirme kriterleri

4817 sayılı kanun uygulama yönetmeliği mad:13’e göre 02.08.2010 tarihinden beri uygulanmaktadır.

Aşağıda belirtilen Kriterler dikkate alınmadan yapılan iş planlamaları, işveren veya taahhüt sahibi firmaya çözümünde zorlanabileceği durumlarla baş başa kalabilmektedir.

Yabancı personel çalışma izni ile yabancı işçi çalıştıracak şirketlerin aşağıdaki kriterleri dikkate alarak planlama yapmalarında yarar vardır.

 1. Beş Türk Vatandaşı Zorunluluğu: Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur.
  Şirket ortağı işveren: İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
  Birden fazla yabancı çalışacaksa: Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türk vatandaşı istihdamı aranacaktır.

 2. İşyeri performansı:
  • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya,
  • Brüt satışlarının en az 800.000 TL veya,
  • Son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 3. Yukarıdaki 1 ve 2’nci madde uygulamaları:
  • Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde,
  • Yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.
 4. Şirket ortağı payı ve sermayesi: İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 5. Yabancıya ödenmesi gereken ücretler: İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur.
  Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

  1. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
  2. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
  3. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,
  4. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde (Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
 6. En az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri: Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
 7. Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmaları:
  (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108)  Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.
 8. Devlet ihalesi alınan işyerlerinde yabancı çalıştırma:
  (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 9. İleri teknoloji gerektiren işler:
  (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 10. Özellik Arz eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar:
  (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arz eden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır./

 

4M DANIŞMANLIK

YABANCI İŞLEMLERİ DEPARTMANI

, , , , , , , , , ,