TMO Buğday, Arpa, Mısır ALIMI VB. Tahsisat Belgesi

Mamul madde imalatçı-ihracatçılarına; gümrük beyannamesi (GB) ve/veya Özel Fatura esasına göre ihraç edilen, üretiminde hububat kullanılarak elde edilen mamul maddenin elde edilmesinde kullanılan ve hammadde sarfiyat hesabına göre belirlenecek cins ve miktardaki hububatın satışı yapılmaktadır.

Satışlar, tescil tarihi 08 Eylül 2006 tarihinden sonra, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ve belge ithalat süresi dolmamış, ithalatı yapılmamış veya eksik ithalat yapılmış Gümrük Beyannamesi (GB) ve/veya Özel Faturalara yapılacaktır.

Bu kapsamda yapılacak hububat satışları, satışa açılan stok miktarıyla sınırlı olacaktır.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden hak ediş yazısı gelse bile bu kapsamda satışa açılan stoklar tükenmişse satış yapılmayacaktır.

MAMUL MADDE İHRACATI YAPARAK TMO’DAN HUBUBAT ALACAK İMALATÇI-İHRACATÇININ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE İBRAZ EDECEĞİ BELGELER 

 1. Dilekçe (imza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış),
 2. Gümrük Beyannameleri veya Özel Fatura asılları (TMO tarafından hububat verileceğine dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri,
 3. Döviz Alım Belgesi aslı (ihracatın özel fatura ile yapılması halinde),
 4. İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-1),
 5. İhracat Listesi (Ek-2),
 6. İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli),
 7. Yan sanayici kullanılması halinde (imalatçı-ihracatçı, ihracatçı, dış ticaret sermaye şirketi ve sektörel dış ticaret şirketi için);
  1. Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli),
  2. Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (noter tasdikli),
  3. Yan sanayici ile yapılan protokol (taraflarca imzalanmış).
 8. Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa ünvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri),
 9. İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi(Noter tasdikli),
 10. İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge.
  • Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.
  • Kurum gereken hallerde ek bilgi ve belge isteyebilir.
, , , , , ,
Hemen Arayın