ŞEKER TAHSİSAT BELGESİ (C ŞEKERİ)

C Şekeri Tahsisi Nedir?

C şekeri, A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şekerdir.

( A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,
B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını ifade eder. )

Şeker Kanunu’na göre yurtiçinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C şekeri, imalatçı- ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilir.

İmalatçı-ihracatçı firmalara yaptıkları ihracat karşılığında, C şekeri kapsamındaki pancar şekerinin satışı yapılır. Satış işlemi ihracatın fiilen gerçekleştirilerek usulüne uygun biçimde belgelendirilmesi sonrasında yapılır.

İhracat evrakları ve başvuru dosyası ilgili İBGS’ne teslim edilir. İBGS gerekli incelemeleri yaparak Şeker Kurumu’na onaya gönderir. Şeker Kurumu uygun bulursa firma adına “Tahsisat Belgesi” düzenler.

Tahsisat Belgelerinin kullanım süresi 6 (altı) ayla sınırlı olup, Tahsisat Belgesinde belge süresi ve süre bitim tarihi yer alır. Tahsisat miktarı da dikkate alınarak, imalatçı-ihracatçı tarafından talep edilmesi, ya da Kurumca gerekli görülmesi halinde belge süresi, 6 aydan daha az süreli olarak belirlenebilir.

Üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kaydı bulunmayan Gümrük Beyannamelerinin C şekeri tahsisatında dikkate alınabilmesi için, Beyannamelerin 44 nolu hanesinde imalatçı firma unvanının yer alması zorunludur.

Tedarikçiler

İmalatçı-ihracatçıların şeker taleplerini karşılamak üzere yetkili olan tedarikçiler;

  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
  • Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.
  • Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
  • Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
  • Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. ve
  • MB Şeker ve Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’dir.

 

Miktar

İmalatçı-ihracatçıların C şekeri hakediş miktarları, Ek-1’de yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, gerek duyulması halinde imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) oranları esas alınmak suretiyle, Kurumca hesaplanır.

Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, Ek-1 listedeki ürünlere ait oranlar veya Ek-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bulunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan şeker (sakaroz) oranları içinde en düşük olan oran esas alınarak hesaplanır.

Ek-1 listede yer almayan ve/veya şeker kullanım oranı hususunda tereddüt hasıl olan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise, tahsisat belgesi düzenleme aşamasında kapasite raporunun yanı sıra, gerek duyulması halinde analiz raporları ile diğer belge ve bilgiler Kurumca değerlendirilerek belirlenir.

Gümrük Müsteşarlığı tarafından ihracatı gerçekleşen şekerli mamulden numune alınmış ise, bu numunede analiz yaptırılacak olup analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) yüzdesi, tahsisata esas olarak kullanılır.

C Şekeri Satışında Uygulanacak Fiyat

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında İmalatçı ihracatçılara C şekeri satışlarında uygulanacak fiyat “temel fiyat” ile “navlun bedelinin” toplamından oluşur.

Temel Fiyat;

a) 10 günlük fiyat: Londra Borsasında oluşan Beyaz Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) 10’ar günlük aritmetik ortalamasıdır.

b) Aylık fiyat: Londra Borsasında oluşan Beyaz Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) ait olduğu ayın her bir gününe ait fiyatların aritmetik ortalamasıdır.

Navlun Bedeli Karşılığı;

Dünya piyasalarında geçerli olan şeker navlun bedelleri esas alınarak, hareket ve varış yeri açısından ülkemizin konumuna uygun olan bedelin, ton başına tutarı olarak Kurumca tespit edilir.

C Şekeri satışında uygulanacak temel fiyatın belirlenmesinde on günlük veya aylık fiyattan hangisinin esas alınacağı, İBGS’ler tarafından gönderilen hakediş bilgi formlarının aylık bazda olup olmaması dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenir. Şeker satışı teslim ve ödemelerinde, şekerin teslim tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru esas alınır.

C Şekeri Tahsis Edilecek Şekerli Mamuller ve Şeker Kullanım Oranları

 

MADDE ADI TAHSİS EDİLECEK AZAMİ ŞEKER (SAKAROZ) ORANI %
Tatlı Bisküvi 22
Kremalı Bisküvi 30
Kek 25
Çikolata Kaplı Gofret 35
Çikolata Kaplamalı Bisküvi 30
Kokolin Kaplı Gofret 38
Gofret (Sade) 30
Sütlü Çikolata 44
Bitter Çikolata 44
Beyaz Çikolata 40
Kokolin 55
Sert Şeker 62
Yumuşak Şeker 41
Şeker Kaplı Kokolin Draje (Bonibon) 62
Şeker Kaplı Çikolatalı Draje 62
Krokan 31
Helva 45
Saray Helvası (Pişmaniye) 41
Reçel, Marmelat 26
Lokum (Sade)* 65
Lokum (Çeşnili)* 58
Cezerye (Sade) 51
Cezerye (Çeşnili) 41
Toz İçecek (Şekerli)** 80
Tatlandırıcılı Şeker Katkılı Toz İçecek** 20
Gıda Jölesi 70
Şekerli Puding (Toz) 70
Krema (Çokokrem-Şokella) 50
Şekerli Sakız 55
Şekerli Sakız (Draje) 60
Gazlı İçecekler 9
Limonata*** 11,5
Buzlu Çay*** 5,8

 

(*) Lokumda pudra şekeri kullanılması halinde, kullanılan pudra şekerinin % 95’i oranında ayrıca C şekeri tahsisatı yapılacaktır.

(**) Aromalandırılmış olsun olmasın.

(***) Türk Patent Enstitüsü tarafından Marka Tescil Belgesi olması ve söz konusu markanın Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization-WIPO) nezdinde tescil ettirilmiş olması kaydıyla.

Konseyi’ne bildirilir.

, , , , , , , , , , , ,